วันเสาร์ที่   24   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2567

กำหนดการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


วันสุดท้ายที่บัณฑิตวิทยาลัย จะรับเอกสารหลักฐานการขอสำเร็จการศึกษา

กำหนดวันสุดท้ายที่จะรับเอกสารหลักฐานการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ต้องการขอสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 :

ภายในไม่เกินวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560

นักศึกษาต้องปฏิบัติให้ครบตามเกณฑ์การขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ภายในไม่เกินวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560
นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก นักศึกษาระดับ ป.บัณฑิต/ ป.บัณฑิตชั้นสูง
1. ศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรและได้รับ สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
3. ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
4. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม (Soft Skills) ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย * *
5. สอบ Comprehensive exam ปรากฏผล "ผ่าน" (เฉพาะผู้เรียนหลักสูตรปริญญาโทแผน ข) -
6. สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ปรากฏผล "ผ่าน" -
7. ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์และ CD -
8. ส่งหลักฐานการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ -
9. หลักสูตรส่ง บฑ.5 เสนอขออนุมัติปริญญา -
10. หลักสูตรส่ง บฑ.34 เสนอขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต -
* นักศึกษารหัสที่ขึ้นต้นด้วย 59 ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559
กำหนดขึ้นทะเบียนบัณฑิต

กำหนดขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร :

ระหว่างวันพฤหัสที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

วันจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560