วันศุกร์ที่   21   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

กำหนดการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558


วันสุดท้ายที่บัณฑิตวิทยาลัย จะรับเอกสารหลักฐานการขอสำเร็จการศึกษา

วันสุดท้ายที่บัณฑิตวิทยาลัย จะรับเอกสารหลักฐานการขอสำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558 :

ภายในไม่เกินวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559

นักศึกษาต้องปฏิบัติให้ครบตามเกณฑ์การขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ภายในไม่เกินวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559
นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก นักศึกษาระดับ ป.บัณฑิต/ ป.บัณฑิตชั้นสูง
1. ศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรและได้รับ สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
3. ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
4. สอบ Comprehensive exam ปรากฏผล "ผ่าน" (เฉพาะผู้เรียนหลักสูตรปริญญาโทแผน ข) -
5. สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ปรากฏผล "ผ่าน" -
6. ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์และ CD -
7. ส่งหลักฐานการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ -
8. หลักสูตรส่ง บฑ.5 เสนอขออนุมัติปริญญา -
9. หลักสูตรส่ง บฑ.34 เสนอขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต -
วันจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร : ประจำปีการศึกษา 2558 :

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ณ มหิดลสิทธาคาร