เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   22   เมษายน   พ.ศ. 2567

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บไซต์ http://www.ra.mahidol.ac.th/

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อปัญหาสำคัญของประเทศ และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ทำให้มีอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย สถาบันที่รีวมกันเปิดสอนหลักสูตรนี้มีคลินิกตรวจรักษาเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ มีการดำเนินกิจกรรมทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น ที่เข้มแข็งโดยเฉพาะงานสุขภาพจิตโรงเรียนและการร่วมมือกับชุมชน ทำให้นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการฝึกปฎิบัติ จนมีความรู้ความสามารถและทักษะทางจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และ ครอบครัวทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๒
๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาจิตวิทยา พยาบาลศาสตร์ ครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จากสถาบันที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓)  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ข
๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาจิตวิทยา พยาบาลศาสตร์ ครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จากสถาบันที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓). มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัวไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๔) ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้าง อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 23            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาเสิรมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 23            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 10            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
- นักวิชาการด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
- นักวิจัยด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
- ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ดคพม๕๑๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางพัฒนาการมนุษย์ 2
ดคพม๕๑๘ : พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น 3
ดคพม๕๓๕ : การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางสถิติ 2
รมจด๕๕๑ : ปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น 3
รมจด๕๕๒ : การให้คำปรึกษาสำหรับเด็กและวัยรุ่น 3
รมจด๕๕๓ : จิตวิทยาการดูแลเด็กและวัยรุ่น 2
รมจด๕๕๔ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว 1
ศรจด๕๐๑ : จิตวิทยาครอบครัว 2
ศรจด๕๐๓ : สุขภาพจิตโรงเรียน 3
ศรจด๖๑๑ : ปฏิบัติการด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ดคพม๕๑๕ : พัฒนาการของสมองและพฤติกรรมของมนุษย์ 3
รมจด๕๕๕ : สุขภาพจิตวัยรุ่น 3
รมจด๕๕๖ : กลุ่มบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ่น 3
ศรจด๕๐๒ : การประเมินทางจิตวิทยาสำหรับเด็กและวัยรุ่น 2
ศรจด๕๐๔ : การช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2
ศรจด๖๐๑ : การให้คำปรึกษาคู่สมรสและครอบครัว 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
บฑจด๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หน่วยกิต
ดคพม๕๐๒ : แนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้านพัฒนาการมนุษย์ 2
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
บฑจด๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ดคพม๕๑๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางพัฒนาการมนุษย์ 2
ดคพม๕๑๘ : พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น 3
ดคพม๕๓๕ : การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางสถิติ 2
รมจด๕๕๑ : ปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น 3
รมจด๕๕๒ : การให้คำปรึกษาสำหรับเด็กและวัยรุ่น 3
รมจด๕๕๓ : จิตวิทยาการดูแลเด็กและวัยรุ่น 2
รมจด๕๕๔ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว 1
ศรจด๕๐๑ : จิตวิทยาครอบครัว 2
ศรจด๕๐๓ : สุขภาพจิตโรงเรียน 3
ศรจด๖๑๑ : ปฏิบัติการด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ดคพม๕๑๕ : พัฒนาการของสมองและพฤติกรรมของมนุษย์ 3
รมจด๕๕๕ : สุขภาพจิตวัยรุ่น 3
รมจด๕๕๖ : กลุ่มบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ่น 3
ศรจด๕๐๒ : การประเมินทางจิตวิทยาสำหรับเด็กและวัยรุ่น 2
ศรจด๕๐๔ : การช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2
ศรจด๖๐๑ : การให้คำปรึกษาคู่สมรสและครอบครัว 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
บฑจด๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หน่วยกิต
ดคพม๕๐๒ : แนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้านพัฒนาการมนุษย์ 2
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
บฑจด๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

อาจารย์ประจำหลักสูตร