เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพุธที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
เว็บไซต์ http://www.lc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ภาษาศาสตร์)

วิชาเอก

 • วิชาเอกภาษาศาสตร์ทฤษฎี
 • วิชาเอกภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • วิชาเอกภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนา
 • จุดเด่นของหลักสูตร

  นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรนี้จะสามารถวิเคราะห์ภาษาได้ทั้งด้านเสียงและไวยากรณ์ และสามารถนำทักษะ การวิเคราะห์ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ทางด้านภาษาศาสตร์ทฤษฎี หรือภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนา ในความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมในประเทศไทย จีน อินเดีย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมและเป็น ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมทั้งวิชาการและวิชาชีพ

  คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  แผน ก แบบ ก ๒
  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  ๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
  ๓. ผู้ที่มีความรู้ภาษาท้องถิ่น หรือภาษาเพื่อนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
  ๔. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้า
  ศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  
  แผน ข
  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  ๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
  ๓. ผู้ที่มีความรู้ภาษาท้องถิ่น หรือภาษาเพื่อนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
  ๔. เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
  ๕. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้า
  ศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก๒
  หมวดวิชาแกน 12            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
  แผน ข
  หมวดวิชาแกน 12            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15            หน่วยกิต
  สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้
  - นักวิจัย
  - นักพัฒนา
  - นักวิชาการประจำหน่วยงาน
  - นักวิชาการอิสระ และเจ้าหน้าที่ในองค์กรพัฒนาเอกชน

  รายวิชาในหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก2

  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  วภภษ๕๐๐ : สัทศาสตร์ 3
  วภภษ๕๐๔ : สัทวิทยา 3
  วภภษ๕๐๕ : วากยสัมพันธ์ 3
  วภภษ๕๐๘ : การออกภาคสนาม 1
  วภภษ๕๐๙ : วิธีวิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร์ 2
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกภาษาศาสตร์ทฤษฎี
  วภภษ๕๓๔ : ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ 3
  วภภษ๕๓๖ : อรรถศาสตร์ 3
     วิชาเอกภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  วภภษ๕๐๖ : ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ 3
  วภภษ๕๓๒ : ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3
     วิชาเอกภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนา
  วภภษ๕๐๗ : ภาษาศาสตร์การศึกษา 3
  วภภษ๕๒๕ : ภาษาศาสตร์สังคม 3
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
     วิชาเอกภาษาศาสตร์ทฤษฎี
  : 0
  วภภษ๕๒๐ : วัจนปฏิบัติศาสตร์ 3
  วภภษ๕๒๓ : สัมพันธสารวิเคราะห์ 3
  วภภษ๕๓๒ : ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3
  วภภษ๕๓๕ : การเขียนและระบบการเขียน 3
  วภภษ๕๓๗ : คอมพิวเตอร์และภาษาศาสตร์ 3
  วภภษ๕๓๙ : ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษา 3
  วภภษ๕๔๐ : ภาษาศาสตร์วรรณคดี 3
  วภภษ๕๔๓ : การทำพจนานุกรม 3
  วภภษ๖๓๖ : การจัดเก็บข้อมูลภาษา 3
  วภภษ๖๙๕ : วิทยาภาษาถิ่น 3
  วภภษ๖๙๖ : การวิจัยตามกำหนด 3
     วิชาเอกภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  วภภษ๕๓๔ : ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ 3
  วภภษ๕๓๖ : อรรถศาสตร์ 3
  วภภษ๕๔๙ : ภาษาศาสตร์ตระกูลธิเบต-พม่า 3
  วภภษ๕๖๒ : ภาษาศาสตร์ตระกูลออสโตรเอเชียติก 3
  วภภษ๕๖๖ : ภาษาศาสตร์ตระกูลออสโตรนีเซียน 3
  วภภษ๖๓๒ : ภาษาศาสตร์ภาษามือ 3
  วภภษ๖๓๗ : ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาพม่า 3
  วภภษ๖๓๘ : เรื่องคัดเฉพาะภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาพม่า 3
  วภภษ๖๓๙ : ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาจีน 3
  วภภษ๖๔๕ : เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาจีน 3
  วภภษ๖๔๖ : ภาษาศาสตร์ตระกูลจีน 3
  วภภษ๖๔๗ : ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาเขมร 3
  วภภษ๖๔๘ : เรื่องคัดเฉพาะภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาเขมร 3
  วภภษ๖๔๙ : ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนาม 3
  วภภษ๖๖๙ : เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนาม 3
  วภภษ๖๗๗ : ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษามลายู 3
  วภภษ๖๙๐ : เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาและภาษาศาสตร์ภาษามาเลย์ 3
  วภภษ๖๙๑ : เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาและภาษาศาสตร์ตระกูลไท-กะได 3
  วภภษ๖๙๒ : ภาษาศาสตร์ตระกูลไท-กะได 3
  วภภษ๖๙๓ : ภาษามือไทย ๑ 3
  วภภษ๖๙๔ : ภาษามือไทย ๒ 3
  วภภษ๖๙๖ : การวิจัยตามกำหนด 3
     วิชาเอกภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนา
  วพสพ๕๑๕ : การรับภาษาที่สอง 3
  วภภษ๕๐๖ : ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ 3
  วภภษ๕๒๐ : วัจนปฏิบัติศาสตร์ 3
  วภภษ๕๓๒ : ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3
  วภภษ๕๓๗ : คอมพิวเตอร์และภาษาศาสตร์ 3
  วภภษ๕๓๙ : ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษา 3
  วภภษ๕๔๓ : การทำพจนานุกรม 3
  วภภษ๕๔๖ : ภาษาในภาวะวิกฤตและการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม 3
  วภภษ๕๔๗ : ภาวะพหุภาษา และการศึกษาแบบพหุภาษา 3
  วภภษ๕๔๘ : สัมมนานโยบายและการวางแผนภาษา 3
  วภภษ๖๓๒ : ภาษาศาสตร์ภาษามือ 3
  วภภษ๖๓๕ : ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชีย 3
  วภภษ๖๓๖ : การจัดเก็บข้อมูลภาษา 3
  วภภษ๖๘๙ : ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา 3
  วภภษ๖๙๖ : การวิจัยตามกำหนด 3
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  วภภษ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

  แผน ข

  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  วภภษ๕๐๐ : สัทศาสตร์ 3
  วภภษ๕๐๔ : สัทวิทยา 3
  วภภษ๕๐๕ : วากยสัมพันธ์ 3
  วภภษ๕๐๘ : การออกภาคสนาม 1
  วภภษ๕๐๙ : วิธีวิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร์ 2
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกภาษาศาสตร์ทฤษฎี
  วภภษ๕๓๔ : ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ 3
  วภภษ๕๓๖ : อรรถศาสตร์ 3
     วิชาเอกภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  วภภษ๕๐๖ : ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ 3
  วภภษ๕๓๒ : ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3
     วิชาเอกภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนา
  วภภษ๕๐๗ : ภาษาศาสตร์การศึกษา 3
  วภภษ๕๒๕ : ภาษาศาสตร์สังคม 3
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
     วิชาเอกภาษาศาสตร์ทฤษฎี
  : 0
  วภภษ๕๒๐ : วัจนปฏิบัติศาสตร์ 3
  วภภษ๕๒๓ : สัมพันธสารวิเคราะห์ 3
  วภภษ๕๓๒ : ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3
  วภภษ๕๓๕ : การเขียนและระบบการเขียน 3
  วภภษ๕๓๗ : คอมพิวเตอร์และภาษาศาสตร์ 3
  วภภษ๕๓๙ : ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษา 3
  วภภษ๕๔๐ : ภาษาศาสตร์วรรณคดี 3
  วภภษ๕๔๓ : การทำพจนานุกรม 3
  วภภษ๖๓๖ : การจัดเก็บข้อมูลภาษา 3
  วภภษ๖๙๕ : วิทยาภาษาถิ่น 3
  วภภษ๖๙๖ : การวิจัยตามกำหนด 3
     วิชาเอกภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  วภภษ๕๓๔ : ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ 3
  วภภษ๕๓๖ : อรรถศาสตร์ 3
  วภภษ๕๔๙ : ภาษาศาสตร์ตระกูลธิเบต-พม่า 3
  วภภษ๕๖๒ : ภาษาศาสตร์ตระกูลออสโตรเอเชียติก 3
  วภภษ๕๖๖ : ภาษาศาสตร์ตระกูลออสโตรนีเซียน 3
  วภภษ๖๓๒ : ภาษาศาสตร์ภาษามือ 3
  วภภษ๖๓๗ : ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาพม่า 3
  วภภษ๖๓๘ : เรื่องคัดเฉพาะภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาพม่า 3
  วภภษ๖๓๙ : ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาจีน 3
  วภภษ๖๔๕ : เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาจีน 3
  วภภษ๖๔๖ : ภาษาศาสตร์ตระกูลจีน 3
  วภภษ๖๔๗ : ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาเขมร 3
  วภภษ๖๔๘ : เรื่องคัดเฉพาะภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาเขมร 3
  วภภษ๖๔๙ : ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนาม 3
  วภภษ๖๖๙ : เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนาม 3
  วภภษ๖๗๗ : ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษามลายู 3
  วภภษ๖๙๐ : เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาและภาษาศาสตร์ภาษามาเลย์ 3
  วภภษ๖๙๑ : เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาและภาษาศาสตร์ตระกูลไท-กะได 3
  วภภษ๖๙๒ : ภาษาศาสตร์ตระกูลไท-กะได 3
  วภภษ๖๙๓ : ภาษามือไทย ๑ 3
  วภภษ๖๙๔ : ภาษามือไทย ๒ 3
  วภภษ๖๙๖ : การวิจัยตามกำหนด 3
     วิชาเอกภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนา
  วพสพ๕๑๕ : การรับภาษาที่สอง 3
  วภภษ๕๐๖ : ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ 3
  วภภษ๕๒๐ : วัจนปฏิบัติศาสตร์ 3
  วภภษ๕๓๒ : ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3
  วภภษ๕๓๗ : คอมพิวเตอร์และภาษาศาสตร์ 3
  วภภษ๕๓๙ : ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษา 3
  วภภษ๕๔๓ : การทำพจนานุกรม 3
  วภภษ๕๔๖ : ภาษาในภาวะวิกฤตและการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม 3
  วภภษ๕๔๗ : ภาวะพหุภาษา และการศึกษาแบบพหุภาษา 3
  วภภษ๕๔๘ : สัมมนานโยบายและการวางแผนภาษา 3
  วภภษ๖๓๒ : ภาษาศาสตร์ภาษามือ 3
  วภภษ๖๓๕ : ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชีย 3
  วภภษ๖๓๖ : การจัดเก็บข้อมูลภาษา 3
  วภภษ๖๕๔ : สัมมนาทางภาษาศาสตร์เปรียบเทียบเชิงประวัติ 3
  วภภษ๖๘๙ : ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา 3
  วภภษ๖๙๖ : การวิจัยตามกำหนด 3
     สำหรับผู้สำเร็จหลักสูตรปริญญาโท สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษา
  : 0
  สารนิพนธ์ หน่วยกิต
  วภวษ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

  อาจารย์ประจำหลักสูตร