เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   25   กันยายน   พ.ศ. 2565

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
เว็บไซต์ https://il.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ทุกสาขา) ครุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์  
ศิลปศาสตร์ (เอกวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี)  จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
๒.  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓.  มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๔.  ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- บุคลากรทางการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และ/หรือเทคโนโลยีศึกษา สำหรับระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบการจัดการที่หลากหลายตามบริบทของสังคมโลกที่ปรับเปลี่ยนหรือในกลุ่มประเทศ อาเซียน
- นักวิชาการและนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือเทคโนโลยีศึกษา

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
นววศ๖๐๓ : ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา 2
นววศ๖๐๗ : ความรู้พื้นฐานสำหรับงานวิจัยทางการศึกษา 2
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
นววศ๖๐๐ : ศาสตร์การจัดการเรียนรู้ 3
นววศ๖๐๘ : วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 2
นววศ๖๑๓ : นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 3
นววศ๖๑๖ : การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 3
นววศ๖๒๓ : สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 1
นววศ๖๒๔ : สัมมนาทางนวัตกรรมการเรียนรู้ 1
นววศ๖๕๕ : การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
นววศ๖๐๖ : โครงการวิจัยขนาดเล็กทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 3
นววศ๖๑๕ : การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 3
นววศ๖๑๗ : เทคโนโลยีอุบัติใหม่เพื่อการเรียนรู้ 2
นววศ๖๒๕ : เคมีศึกษา 3
นววศ๖๓๑ : ชีววิทยาศึกษา 3
นววศ๖๔๒ : ฟิสิกส์ศึกษา 3
นววศ๖๕๒ : คณิตศาสตร์ศึกษา 3
นววศ๖๕๓ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ศึกษา 3
นววศ๖๖๐ : จิตวิทยาและปรัชญาเพื่อการศึกษา 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
นววศ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12