เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   24   มกราคม   พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
เว็บไซต์ https://il.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ทุกสาขา) ครุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์  
ศิลปศาสตร์ (เอกวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี)  จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
๒.  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓.  มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๔.  ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย