เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอังคารที่   30   พฤษภาคม   พ.ศ. 2566

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
เว็บไซต์ https://il.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

1. DOCTOR OF PHILOSOPHY(SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION)
2. 

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

แบบ ๑ ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ทุกสาขา) ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์ (เอกวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา 
จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 
๒.  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ 
๓.  มีประสบการณ์การวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องและมีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
๔.  มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๕.  ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร 
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แบบ ๒  ศึกษารายวิชา และทำวิทยานิพนธ์
๑.  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ทุกสาขา) ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์ (เอกวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี) จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ และมีประสบการณ์
การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง  หรือ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ทุกสาขา) ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์ (เอกวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี) จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
๒.  มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.  ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมวดวิชาบังคับ 8            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอื่นๆ
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 11            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 51            หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 16            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 8            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาสำหรับระดับอุดมศึกษาใน รูปแบบการจัดการที่หลากหลายตามบริบทของสังคมโลกที่ปรับเปลี่ยน
- นักวิชาการและนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีศึกษาในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การศึกษาในระดับชาติ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
นววศ๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
นววศ๖๐๓ : ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา 2
นววศ๖๐๗ : ความรู้พื้นฐานสำหรับงานวิจัยทางการศึกษา 2
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
นววศ๖๐๐ : ศาสตร์การจัดการเรียนรู้ 3
นววศ๖๐๙ : ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และปรัชญาทางวิทยาศาสตร์ 3
นววศ๖๑๖ : การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 3
นววศ๖๕๕ : การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 2
นววศ๖๕๗ : สัมมนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 1
นววศ๖๕๘ : สัมมนางานวิจัยทางนวัตกรรมการเรียนรู้ 1
นววศ๖๕๙ : นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาอื่นๆ
นววศ๖๐๐ : ศาสตร์การจัดการเรียนรู้ 3
นววศ๖๐๙ : ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และปรัชญาทางวิทยาศาสตร์ 3
นววศ๖๕๗ : สัมมนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 1
นววศ๖๕๘ : สัมมนางานวิจัยทางนวัตกรรมการเรียนรู้ 1
นววศ๖๕๙ : นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
นววศ๖๐๙ : ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และปรัชญาทางวิทยาศาสตร์ 3
นววศ๖๕๗ : สัมมนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 1
นววศ๖๕๘ : สัมมนางานวิจัยทางนวัตกรรมการเรียนรู้ 1
นววศ๖๕๙ : นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
นววศ๖๐๖ : โครงการวิจัยขนาดเล็กทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 3
นววศ๖๑๕ : การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 3
นววศ๖๑๗ : เทคโนโลยีอุบัติใหม่เพื่อการเรียนรู้ 2
นววศ๖๒๕ : เคมีศึกษา 3
นววศ๖๓๑ : ชีววิทยาศึกษา 3
นววศ๖๔๒ : ฟิสิกส์ศึกษา 3
นววศ๖๕๒ : คณิตศาสตร์ศึกษา 3
นววศ๖๕๓ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ศึกษา 3
นววศ๖๖๐ : จิตวิทยาและปรัชญาเพื่อการศึกษา 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
นววศ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
นววศ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36