เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   9   ธันวาคม   พ.ศ. 2566

ผู้สนใจเข้าศึกษา


การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
เว็บไซต์ http://www.aihd.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก๑
(๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขและสาขาการบริหารที่เกี่ยวข้อง 
จากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๒) ต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕ หรือคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕ หรือเทียบเท่า
(๓) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
(๔) มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานสาธารณสุข 
หลังจบปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ก่อนวันสมัคร โดยไม่นับแพทย์ฝึกหัด  และมีประสบการณ์ในการทำวิจัย 
หรือผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย ๑ เรื่อง ในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี
(๕) ผู้สมัครเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา 
ตามดุลยพินิจของกรรมการหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๒
(๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขและสาขาการบริหารที่เกี่ยวข้อง 
จากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๒) ผลการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕ หรือคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕ หรือเทียบเท่า
(๓) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
(๔) ผู้สมัครเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา 
ตามดุลยพินิจของกรรมการหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๑
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดังต่อไปนี้

- ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข
- นักวิชาการและนักวิจัยในสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอาชีพอื่นๆ เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สอสม๗๙๘ : วิทยานิพนธ์ 36

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สอสม๖๐๒ : การจัดการบริการสุขภาพและสาธารณสุขมูลฐาน 3
สอสม๖๐๓ : ระบาดวิทยาเพื่อการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน 3
สอสม๖๑๑ : การสร้างเสริมสุขภาพในงานสาธารณสุขมูลฐาน 2
สอสม๖๒๒ : การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3
สอสม๖๒๙ : ระเบียบวิธีวิจัยเพื่องานสาธารณสุขมูลฐาน 3
สอสม๖๙๗ : สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สอสม๖๑๒ : ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมสุขภาพ 2
สอสม๖๑๓ : เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2
สอสม๖๑๔ : สาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพโลก 2
สอสม๖๑๕ : การจัดการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพในงานสาธารณสุขมูลฐาน 2
สอสม๖๑๙ : ประสบการณ์ภาคสนาม 2
สอสม๖๓๖ : จินตทัศน์ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในสุขภาพ 2
สอสม๖๓๘ : การสื่อสารสุขภาพเพื่อการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน 2
สอสม๖๓๙ : นโยบายระบบสุขภาพ 2
สอสม๖๔๐ : การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์เพื่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2
สอสม๖๔๑ : ผู้ให้บริการสุขภาพในระบบสุขภาพ 2
สอสม๖๔๒ : การคลังสุขภาพเพื่อการคุ้มครองทางสุขภาพสังคม 2
สอสม๖๕๖ : สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3
สอสม๖๙๕ : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน 2
สอสม๖๙๖ : หลักการและแนวปฏิบัติด้านสุขภาพหนึ่งเดียว 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สอสม๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12