เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพุธที่   10   สิงหาคม   พ.ศ. 2565

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก 

ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
คณะ/สถาบัน คณะกายภาพบำบัด
เว็บไซต์ http://www.pt.mahidol.ac.th/en/

ชื่อปริญญา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต(กายภาพบำบัดคลินิก)

วิชาเอก

 • วิชาเอกกายภาพบำบัดการจัด ดัด ดึง
 • วิชาเอกกายภาพบำบัดโรคหลอดเลือดสมอง
 • วิชาเอกกายภาพบำบัดเด็ก
 • วิชาเอกกายภาพบำบัดชุมชนและการส่งเสริมสุขภาพ
 • วิชาเอกกายภาพบำบัดระบบหายใจ และหัวใจหลอดเลือด
 • คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  ๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด
  ๒. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
  ๓. เป็นผู้ถือใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
  ๔. มีประสบการณ์ทางคลินิกที่เหมาะสมกับสาขาเฉพาะทาง อย่างน้อย ๕๐๐ ชั่วโมง
   นับถึงวันเริ่มเปิดภาคเรียนทุกวิชาเอก ยกเว้น เฉพาะวิชาเอกกายภาพบำบัดระบบหายใจ และหัวใจ
  หลอดเลือด ต้องมีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับสาขามาแล้ว
  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
  ๕. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัคร
  เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  โครงสร้างหลักสูตร

  หมวดวิชาแกน 13            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ(ตามวิขาเอก) 8            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 25            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  นักวิชาชีพกายภาพบำบัดเฉพาะทาง ประกอบวิชาชีพในโรงพยาบาลที่มีแผนกกายภาพบำบัด
  คลินิกกายภาพบำบัด สถานประกอบการ ชุมชน และสถานที่อื่นๆ ที่มีการบริการด้านกายภาพบำบัด

  รายวิชาในหลักสูตร

  รายวิชาในหลักสูตร
  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  กภกภ๕๕๖ : การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดเฉพาะทาง ๑ 3
  กภกภ๕๕๗ : การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดเฉพาะทาง ๒ 3
  กภกภ๕๘๘ : ภาวะผู้นำและการเป็นผู้ประกอบการทางวิชาชีพสุขภาพ 3
  กภกภ๖๑๓ : การอ่านรายงานเชิงวิพากษ์ทางกายภาพบำบัด 1
  กภกภ๖๑๕ : สัมมนากายภาพบำบัด 1
  กภกภ๖๑๖ : การตรวจคัดโรคเชิงวินิจฉัยสำหรับนักกายภาพบำบัด 2
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกกายภาพบำบัดการจัด ดัด ดึง
  กภกภ๕๔๑ : การบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง ระดับวิชาชีพ ๑ 3
  กภกภ๕๔๒ : การบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง ระดับวิชาชีพ ๒ 3
  กภกภ๕๕๒ : ความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อและการจัดการ 2
     วิชาเอกกายภาพบำบัดโรคหลอดเลือดสมอง
  กภกภ๕๔๕ : กรอบแนวคิดทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 3
  กภกภ๕๔๖ : ความก้าวหน้าทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2
  กภกภ๖๑๗ : การควบคุมและเรียนรู้การเคลื่อนไหวขั้นสูง 3
     วิชาเอกกายภาพบำบัดเด็ก
  กภกภ๕๖๗ : การประเมินพัฒนาการทางกายภาพบำบัดเด็ก 3
  กภกภ๕๖๘ : ความก้าวหน้าทางกายภาพบำบัดเด็ก 2
  กภกภ๖๑๗ : การควบคุมและเรียนรู้การเคลื่อนไหวขั้นสูง 3
     วิชาเอกกายภาพบำบัดชุมชนและการส่งเสริมสุขภาพ
  กภกภ๕๗๘ : ทักษะสำคัญทางกายภาพบำบัดชุมชน 2
  กภกภ๕๗๙ : กายภาพบำบัดชุมชน ระดับวิชาชีพ ๑ 3
  กภกภ๕๘๐ : กายภาพบำบัดชุมชน ระดับวิชาชีพ ๒ 3
     วิชาเอกกายภาพบำบัดระบบหายใจ และหัวใจหลอดเลือด
  ptpt๕๘๔ : การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและการหายใจ 2
  กภกภ๕๘๑ : กายภาพบำบัดทางภาวะวิกฤต 2
  กภกภ๕๘๒ : การเฝ้าระวังและการตรวจพิเศษ 2
  กภกภ๕๘๓ : สรีรวิทยาเชิงบูรณาการสำหรับกายภาพบำบัดระบบหายใจ และหัวใจหลอดเลือด 2
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  กภกภ๕๕๙ : ภาษาอังกฤษสำหรับนักกายภาพบำบัด 2
  กภกภ๕๖๐ : กายภาพบำบัดเด็กทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 2
  กภกภ๕๖๓ : กายภาพบำบัดทางระบบการศึกษาพิเศษ 2
  กภกภ๕๖๔ : เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับความพิการทางร่างกาย 2
  กภกภ๕๖๙ : การฝึกงานต่างประเทศ 2
  กภกภ๕๘๕ : กายภาพบำบัดผู้สูงอายุ 2
  กภกภ๕๘๖ : การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่องานกายภาพบำบัด 2
  กภกภ๕๘๗ : ทฤษฎีและการจัดการความเจ็บปวด 2
  กภกภ๕๙๗ : โครงการวิจัยทางกายภาพบำบัด 2
  กภกภ๖๓๑ : สรีรวิทยาประยุกต์ทางกายภาพบำบัด 3
  กภกภ๖๓๔ : ชีวกลศาสตร์และคิเนซิโอโลยีขั้นสูง 3

  อาจารย์ประจำหลักสูตร

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คีรินท์ เมฆโหรา   (ประธานหลักสูตร)
  2. รองศาสตราจารย์ รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ
  3. รองศาสตราจารย์ วิมลวรรณ เหียงแก้ว
  4. รองศาสตราจารย์ จารุกูล ตรีไตรลักษณะ
  5. รองศาสตราจารย์ ชุติมา ชลายนเดชะ
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภครตี ชัยวัฒน์
  8. รองศาสตราจารย์ มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย
  10. รองศาสตราจารย์ วรรธนะ ชลายนเดชะ
  11. รองศาสตราจารย์ สุนีย์ บวรสุนทรชัย
  12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์วดี บรรพระจันทร์
  13. อาจารย์ นันทินี นวลนิ่ม
  14. อาจารย์ เบญจพร เอนกแสน
  15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์
  16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภลักษณ์ เข็มทอง
  17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมศักดิ์ สินสุรินทร์
  18. รองศาสตราจารย์ พีร์มงคล วัฒนานนท์
  19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนาลี กล่อมใจ
  20. อาจารย์ เวทสินี แก้วขันตี
  21. อาจารย์ สิริกาญจน์ สมประสงค์
  22. อาจารย์ อัมพร นันทาภรณ์ศักดิ์
  23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรินทร์ กฤตยาเกียรณ
  24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายพิณ ประเสริฐสุขดี
  25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุพร สุทธิวงษ์
  26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผกามาศ พิริยะประสาธน์
  27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีรเดช ธิจันทร์เปียง
  28. อาจารย์ จุฑามาศ สุระพงษ์ชัย
  29. อาจารย์ รัชนก ไกรวงศ์
  30. อาจารย์ สุธาสินี ทองอ่อน
  31. อาจารย์ สุรชาต ทองชุมสิน