เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   19   สิงหาคม   พ.ศ. 2565

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะกายภาพบำบัด
เว็บไซต์ http://www.pt.mahidol.ac.th/en/

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(กายภาพบำบัด)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายในสาขา
วิชากายภาพบำบัดจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๒)  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายในสาขาวิชา
กายภาพบำบัดจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๓) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ ๑) ข้อ ๒) และข้อ ๓) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิจัยในงานทางกายภาพบำบัด
- ผู้ถ่ายทอดความรู้ในสาขากายภาพบำบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษา
- นักกายภาพบำบัดผู้มีความเชี่ยวชาญ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
กภกภ๖๑๑ : การวัดทางกายภาพบำบัด 1
กภกภ๖๑๒ : สถิติและวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางกายภาพบำบัด 2
กภกภ๖๑๓ : การอ่านรายงานเชิงวิพากษ์ทางกายภาพบำบัด 1
กภกภ๖๑๕ : สัมมนากายภาพบำบัด 1
กภกภ๖๑๖ : การตรวจคัดโรคเชิงวินิจฉัยสำหรับนักกายภาพบำบัด 2
กภกภ๖๑๗ : การควบคุมและเรียนรู้การเคลื่อนไหวขั้นสูง 3
กภกภ๖๑๘ : วิธีการสอนประยุกต์ทางกายภาพบำบัด 2
กภกภ๖๑๙ : กายภาพบำบัดขั้นสูง 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
กภกภ๖๓๑ : สรีรวิทยาประยุกต์ทางกายภาพบำบัด 3
กภกภ๖๓๒ : ปฏิบัติการคลินิกขั้นสูงทางกายภาพบำบัด 1
กภกภ๖๓๓ : หัวข้อในสาขาที่สนใจ 1
กภกภ๖๓๔ : ชีวกลศาสตร์และคิเนซิโอโลยีขั้นสูง 3
บฑคร๕๒๑ : จริยธรรมการวิจัย 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
กภกภ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร