เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพุธที่   10   สิงหาคม   พ.ศ. 2565

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะกายภาพบำบัด
เว็บไซต์ http://www.pt.mahidol.ac.th/en/course/grad_phd.php

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(กายภาพบำบัด)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

แบบ ๒.๑ สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาปริญญาโทศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก
(๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชากายภาพบำบัด และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบัน
อุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
(๒) มีผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
(๓) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษาตาม
ดุลยพินิจของของประธานหลักสูตร  และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แบบ ๒.๒ สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก
(๑)สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี  สาขาวิชากายภาพบำบัด 
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  โดยได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือได้คะแนนอยู่ใน ๑๐% แรกของจำนวนนักศึกษา
(๒) มีผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
(๓) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษา
ตามดุลยพินิจของของประธานหลักสูตร  และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
(๑) แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท           
หมวดวิชาบังคับ 8            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
(๒) แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี           
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 75            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
- นักวิจัย นักวิชาการสาขาที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของภาครัฐเละเอกชน
- ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและวิชาชีพกายภาพบำบัดในหน่วยงานสาธารณสุข
- นักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
กภกภ๗๐๒ : การวัดและการประเมินผลสำหรับนักกายภาพบำบัดขั้นสูง 3
กภกภ๗๐๔ : สถิติศาสตร์ขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3
กภกภ๗๐๕ : หัวข้อร่วมสมัยทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและกายภาพบำบัด 1
ภกภก๗๐๘ : สัมมนากายภาพบำบัด 1
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
กภกภ๖๑๗ : การควบคุมและเรียนรู้การเคลื่อนไหวขั้นสูง 3
กภกภ๗๐๑ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3
กภกภ๗๐๒ : การวัดและการประเมินผลสำหรับนักกายภาพบำบัดขั้นสูง 3
กภกภ๗๐๓ : ชีวกลศาสตร์ขั้นสูงของการเคลื่อนไหวมนุษย์ 3
กภกภ๗๐๔ : สถิติศาสตร์ขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3
กภกภ๗๐๕ : หัวข้อร่วมสมัยทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและกายภาพบำบัด 1
กภกภ๗๐๙ : ปฏิบัติการวิจัย 1
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
ภกภก๗๐๘ : สัมมนากายภาพบำบัด 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
กภกภ๗๑๐ : หัวข้อคัดสรรทางกายภาพบำบัด 1
กภกภ๗๑๑ : การปฏิบัติงานการสอน 1
กภกภ๗๑๒ : ปฏิบัติการคลินิกขั้นสูงเพื่อการวิจัย 1
กภกภ๗๑๓ : ความก้าวหน้าทางกายภาพบำบัดระบบหายใจ และหัวใจหลอดเลือด 2
กภกภ๗๑๔ : ชีวกลศาสตร์ทางการวิจัย 2
กภกภ๗๑๕ : ชีวกลศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ทางคลินิก 3
กภกภ๗๑๖ : การยศาสตร์ประยุกต์ทางความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2
กภกภ๗๑๗ : การพัฒนาการเคลื่อนไหวตลอดช่วงชีวิต 3
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
กภกภ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
กภกภ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48

อาจารย์ประจำหลักสูตร