เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   17   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.vs.mahidol.ac.th/

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์)

วิชาเอก

 • วิชาเอกเวชศาสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน
 • วิชาเอกเวชศาสตร์การผลิต
 • วิชาเอกพยาธิวิทยา
 • จุดเด่นของหลักสูตร

  รับเฉพาะนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาเอก โดยมุ่งเน้นให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ และเมื่อสำเร็จ การศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว บัณฑิตจะพร้อมพัฒนาต่อยอดไปเป็นสัตวแพทย์ชำนาญการได้

  คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  ๑. สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย
  ในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  ๒.ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
  ๓. มีประสบการณ์ทางวิชาชีพสัตวแพทย์ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือได้รับการเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่าง
  เป็นระบบ (internship)
  ๔.ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสภาวิชาชีพ
  ๕.ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
  เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  โครงสร้างหลักสูตร

  แบบ ๒
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  หมวดวิชาแกน 8            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 74            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - สัตวแพทย์ชำนาญการ
  - ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์
  - ที่ปรึกษาองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์

  รายวิชาในหลักสูตร

  แบบ 2

  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
  สพคร๘๐๑ : การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
  สพคร๘๐๐ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
  สพคร๘๐๒ : จรรยาบรรณทางสัตวแพทย์และสวัสดิภาพสัตว์ 1
  สพวค๘๐๓ : สัมมนาดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ ๑ 1
  สพวค๘๐๔ : สัมมนาดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ ๒ 1
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกเวชศาสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน
  สพวค๘๑๐ : เวชศาสตร์สัตว์เล็ก ๑ 3
  สพวค๘๑๑ : เวชศาสตร์สัตว์เล็ก ๒ 3
  สพวค๘๑๒ : หัตถการคลินิกทางเวชศาสตร์การสัตวแพทย์ขั้นสูง 3
  สพวค๘๑๓ : ทักษะปฏิบัติทางอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน 3
     วิชาเอกเวชศาสตร์การผลิต
  สพวค๘๕๐ : การจัดการสุขภาพและผลผลิตในฝูงโคนม 3
  สพวค๘๕๑ : วิทยาการสืบพันธุ์โคนมและความไม่สมบูรณ์พันธุ์ 2
  สพวค๘๕๒ : โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง 3
  สพวค๘๕๓ : ระบาดวิทยาทางด้านเวชศาสตร์คลินิกขั้นสูง 3
  สพวค๘๕๔ : กรณีศึกษาทางเวชศาสตร์การผลิต 1
     วิชาเอกพยาธิวิทยา
  สพปส๘๖๐ : แนวคิดปัจจุบันทางพยาธิวิทยา 2
  สพปส๘๖๑ : พยาธิวิทยาเฉพาะระบบขั้นสูง 2
  สพปส๘๖๒ : พยาธิวิทยาทางคลินิกขั้นสูง 2
  สพปส๘๖๓ : จุลกายวิภาคทางสัตวแพทย์และชีววิทยาของเซลล์ 3
  สพปส๘๖๔ : พยาธิวิทยาของโรคเนื้องอกในสัตว์ขั้นสูง 2
  สพปส๘๖๕ : สัมมนาทางพยาธิวิทยา 1
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
     วิชาเอกเวชศาสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน
  สพวค๘๑๔ : ทักษะปฏิบัติในสัตว์เล็กทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินและการดูแลสัตว์ป่วยวิกฤต 2
  สพวค๘๑๕ : ทักษะปฏิบัติทางวิสัญญีสัตว์เล็ก 2
  สพวค๘๑๖ : ทักษะปฏิบัติทางศัลยศาสตร์เนื้อเยื่ออ่อนสัตว์เล็ก 2
  สพวค๘๑๗ : ทักษะปฏิบัติทางออร์โทพีดิกส์สัตว์เล็ก 2
  สพวค๘๑๘ : ทักษะปฏิบัติทางอายุรศาสตร์สัตว์เล็ก 2
  สพวค๘๑๙ : ทักษะปฏิบัติทางประสาทวิทยาสัตว์เล็ก 2
  สพวค๘๒๐ : ทักษะปฏิบัติทางหทัยวิทยาสัตว์เล็ก 2
  สพวค๘๒๑ : ทักษะปฏิบัติทางจักษุวิทยาสัตว์เล็ก 2
  สพวค๘๒๒ : ทักษะปฏิบัติทางตจวิทยาสัตว์เล็ก 2
  สพวค๘๒๓ : ทักษะปฏิบัติทางวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์เล็ก 2
  สพวค๘๒๔ : ทักษะปฏิบัติทางทัศนวินิจฉัยสัตว์เล็ก 2
  สพวค๘๒๕ : ทักษะปฏิบัติทางวิทยาเนื้องอกสัตว์เล็ก 2
  สพวค๘๒๖ : ทักษะปฏิบัติทางทันตกรรมสัตว์เล็ก 2
  สพวค๘๔๐ : เวชศาสตร์การกีฬาม้า 3
  สพวค๘๔๑ : ออร์โธปิดิกส์ของม้า 3
  สพวค๘๔๒ : ศัลยศาสตร์อาการปวดเฉียบในม้า 3
  สพวค๘๔๓ : การวินิจฉัยโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 2
  สพวค๘๔๔ : กรณีศึกษาทางเวชศาสตร์ม้า 1
  สพวค๘๔๕ : ภาวะเจ็บหลังของม้า 2
  สพวค๘๔๖ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูม้า 2
     วิชาเอกเวชศาสตร์การผลิต
  สพวค๘๕๕ : การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงทางการสืบพันธุ์โคนม 2
  สพวค๘๕๖ : เทคโนโลยีชีวภาพตัวอ่อนในโคนม 2
  สพวค๘๕๗ : วิทยาภูมิคุ้มกันทางคลินิกในโคนม 1
  สพวค๘๕๘ : วิทยาต่อมไร้ท่อทางการสืบพันธุ์ในโคนม 1
  สพวค๘๕๙ : ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการสืบพันธุ์และพยาธิวิทยาระบบสืบพันธุ์ในโคนม 1
     วิชาเอกพยาธิวิทยา
  สพปส๘๖๖ : พยาธิวิทยาของโรคสัตว์ปีก 1
  สพปส๘๖๗ : พยาธิวิทยาของสัตว์ทดลอง 1
  สพปส๘๖๘ : พยาธิวิทยาของสัตว์น้ำ 1
  สพปส๘๖๙ : แนวคิดทางชีววิทยาระดับโมเลกุล 1
  สพปส๘๗๐ : ภูมิคุ้มกันวิทยาขั้นสูง 1
  สพปส๘๗๑ : พยาธิวิทยาระดับอิเล็กตรอน 1
  สพปส๘๗๒ : พยาธิวิทยาของสัตว์แปลก สัตว์ป่า และสัตว์สวนสัตว์ 1
  สพปส๘๗๓ : พยาธิวิทยาของปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยงเพื่อบริโภค 1
  สพปส๘๗๔ : พยาธิวิทยาของโรคสัตว์สู่คน 1
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  สพคร๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48

  อาจารย์ประจำหลักสูตร