เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   29   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาการพืช)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพเภสัชศาสตร์ 
และแพทย์แผนไทย หรือในสาขาวิชาอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเห็นสมควรจากสถาบัน
การศึกษาที่ ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือร้อยละ ๗๕
๓. ผู้สมัครเข้าศึกษาซึ่งไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้มีความรู้ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ และนักวิชาการ
- นักวิจัยตามสถาบันอุดมศึกษาหรือตามสถาบันต่าง ๆ
- เป็นตัวแทนส่งเสริมการขาย เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุสารเคมีและอุปกรณ์ของบริษัทห้างร้านต่าง ๆ
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ภกภพ๖๑๔ : สัมมนาวิทยาการพืช ๒ 1
ภกภพ๖๒๑ : เภสัชพฤกษศาสตร์บูรณาการ 3
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ 3
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทพฤ๕๖๒ : วิทยาการพืชบูรณาการ 3
วทพฤ๖๗๒ : สัมมนาทางวิทยาการพืช ๑ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มชีววิทยาระดับโมเลกุลและพันธุศาสตร์พืช
วทพฤ๕๒๑ : พันธุศาสตร์ของเซลล์พืช 3
วทพฤ๕๒๒ : ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืชขั้นสูง 3
วทพฤ๕๒๓ : เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 3
วทพฤ๕๖๑ : วิทยาไวรัสของพืช 3
วทพฤ๕๗๑ : หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางวิทยาการพืช 2
วทพฤ๖๒๑ : พันธุศาสตร์ของพืชขั้นประยุกต์ 2
วทพฤ๖๗๑ : ปัญหาพิเศษทางวิทยาการพืช 2
   กลุ่มเทคโนโลยีการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์พืช
วทพฤ๕๐๑ : พฤกษอนุกรมวิธานขั้นสูง 3
วทพฤ๕๐๒ : พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 3
วทพฤ๕๐๓ : ชีววิทยาเรณู 3
วทพฤ๕๒๓ : เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 3
วทพฤ๕๒๔ : การกลายพันธุ์ในพืช 3
วทพฤ๕๔๑ : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง 3
วทพฤ๕๔๔ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง 1
วทพฤ๕๗๑ : หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางวิทยาการพืช 2
วทพฤ๖๑๑ : การปรับตัวของพืชในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 2
วทพฤ๖๗๑ : ปัญหาพิเศษทางวิทยาการพืช 2
   กลุ่มเภสัชพฤกษศาสตร์
ภกคร๖๙๕ : เทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์ด้านพืชทางเภสัชศาสตร์ 3
ภกภพ๖๐๑ : การแพทย์แผนไทย 3
ภกภพ๖๐๔ : พฤกษศาสตร์พื้นบ้านทางการแพทย์ 3
ภกภพ๖๐๗ : การพัฒนายาจากสมุนไพร 3
ภกภพ๖๑๐ : หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางเภสัชพฤกษศาสตร์ 2
ภกภพ๖๑๒ : การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชสมุนไพร 3
ภกภพ๖๒๒ : การสร้างและจัดการฐานข้อมูลพืช 3
   กลุ่มสรีรวิทยาพืช
วทพฤ๕๑๑ : สารควบคุมทางชีววิทยาของพืช 3
วทพฤ๕๔๓ : พฤกษเคมีขั้นสูง 3
วทพฤ๕๗๑ : หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางวิทยาการพืช 2
วทพฤ๖๑๑ : การปรับตัวของพืชในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 2
วทพฤ๖๗๑ : ปัญหาพิเศษทางวิทยาการพืช 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ภกภพ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
วทพฤ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร