เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพุธที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
เว็บไซต์ http://www.ss.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

จุดเด่นของหลักสูตร

เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

แผน ก แบบ ก ๒ 
๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา กายภาพบำบัด 
พยาบาล วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา พลศึกษาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

แผน ข 
๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา กายภาพบำบัด 
พยาบาล วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา พลศึกษาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐   
๓. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย หรือการฝึกสอนทางการกีฬา อย่างใดอย่างหนึ่ง 
โดยมีหนังสือรับรองจากองค์กร หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานดังกล่าว
๔.ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ (๑) หรือ (๒) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้า
ศึกษาตามดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาแกน 10            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 8            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาแกน 10            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 13            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
- เป็นผู้นำทางวิชาการที่สามารถดำเนินการวิจัยและการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ความ รู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาได้อย่างเหมาะสมในการพัฒนากีฬาและการสร้าง เสริมสุขภาพ
- เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้นำในห้องปฏิบัติการ และมีความคิดริเริ่มทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการ พัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
วกกฬ๕๓๑ : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 2
วกกฬ๖๓๑ : การฝึกกีฬาและการประเมินสมรรถภาพทางกาย 2
วกกฬ๖๓๒ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   วิชาเอกจิตวิทยาการกีฬา
วกกฬ๕๗๒ : หัวข้อปัจจุบันทางจิตวิทยาการกีฬา 1
วกกฬ๕๗๓ : สัมมนาทางจิตวิทยาการกีฬา 1
วกกฬ๕๗๔ : จิตวิทยาการกีฬาประยุกต์ 3
วกกฬ๕๗๕ : จิตวิทยาการออกกำลังกายและสุขภาพ 3
   วิชาเอกชีวกลศาสตร์การกีฬา
วกกฬ๕๕๑ : ชีวกลศาสตร์การกีฬา 3
วกกฬ๕๕๒ : หัวข้อปัจจุบันทางชีวกลศาสตร์การกีฬา 1
วกกฬ๕๕๓ : สัมมนาทางชีวกลศาสตร์การกีฬา 1
วกกฬ๕๕๔ : ชีวกลศาสตร์การกีฬาประยุกต์ 3
   วิชาเอกสรีรวิทยาการกีฬา
วกกฬ๕๔๑ : สรีรวิทยาการกีฬา 3
วกกฬ๕๔๒ : หัวข้อปัจจุบันในทางสรีรวิทยาการกีฬา 1
วกกฬ๕๔๓ : สัมมนาทางสรีรวิทยาการกีฬา 1
วกกฬ๕๔๔ : สรีรวิทยาการกีฬาประยุกต์ 3
   วิชาเอกเวชศาสตร์การกีฬา
วกกฬ๕๘๔ : หลักการทางเวชศาสตร์การกีฬา 3
วกกฬ๕๘๕ : กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ทางเวชศาสตร์การกีฬา 3
วกกฬ๕๘๖ : หัวข้อปัจจุบันทางเวชศาสตร์การกีฬา 1
วกกฬ๕๘๗ : สัมมนาทางเวชศาสตร์การกีฬา 1
   วิชาเอกโภชนการการกีฬา
วกกฬ๕๖๒ : หัวข้อปัจจุบันทางโภชนาการการกีฬา 1
วกกฬ๕๖๓ : สัมมนาทางโภชนาการการกีฬา 1
วกกฬ๕๖๔ : โภชนาการการกีฬา ๑ 3
วกกฬ๕๖๕ : โภชนาการการกีฬา ๒ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วกกฬ๕๘๘ : การจัดการทางการกีฬา 3
วกกฬ๕๘๙ : ศาสตร์การฝึกสอนกีฬา 3
วกกฬ๕๙๘ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 3
วกกฬ๕๙๙ : การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางจิตในการกีฬา 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วกกฬ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
วกกฬ๕๓๑ : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 2
วกกฬ๖๓๑ : การฝึกกีฬาและการประเมินสมรรถภาพทางกาย 2
วกกฬ๖๓๒ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   วิชาเอกจิตวิทยาการกีฬา
วกกฬ๕๗๒ : หัวข้อปัจจุบันทางจิตวิทยาการกีฬา 1
วกกฬ๕๗๓ : สัมมนาทางจิตวิทยาการกีฬา 1
วกกฬ๕๗๔ : จิตวิทยาการกีฬาประยุกต์ 3
วกกฬ๕๗๕ : จิตวิทยาการออกกำลังกายและสุขภาพ 3
   วิชาเอกชีวกลศาสตร์การกีฬา
วกกฬ๕๕๑ : ชีวกลศาสตร์การกีฬา 3
วกกฬ๕๕๒ : หัวข้อปัจจุบันทางชีวกลศาสตร์การกีฬา 1
วกกฬ๕๕๓ : สัมมนาทางชีวกลศาสตร์การกีฬา 1
วกกฬ๕๕๔ : ชีวกลศาสตร์การกีฬาประยุกต์ 3
   วิชาเอกสรีรวิทยาการกีฬา
วกกฬ๕๔๑ : สรีรวิทยาการกีฬา 3
วกกฬ๕๔๒ : หัวข้อปัจจุบันในทางสรีรวิทยาการกีฬา 1
วกกฬ๕๔๓ : สัมมนาทางสรีรวิทยาการกีฬา 1
วกกฬ๕๔๔ : สรีรวิทยาการกีฬาประยุกต์ 3
   วิชาเอกเวชศาสตร์การกีฬา
วกกฬ๕๘๔ : หลักการทางเวชศาสตร์การกีฬา 3
วกกฬ๕๘๕ : กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ทางเวชศาสตร์การกีฬา 3
วกกฬ๕๘๖ : หัวข้อปัจจุบันทางเวชศาสตร์การกีฬา 1
วกกฬ๕๘๗ : สัมมนาทางเวชศาสตร์การกีฬา 1
   วิชาเอกโภชนการการกีฬา
วกกฬ๕๖๒ : หัวข้อปัจจุบันทางโภชนาการการกีฬา 1
วกกฬ๕๖๓ : สัมมนาทางโภชนาการการกีฬา 1
วกกฬ๕๖๔ : โภชนาการการกีฬา ๑ 3
วกกฬ๕๖๕ : โภชนาการการกีฬา ๒ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วกกฬ๕๘๘ : การจัดการทางการกีฬา 3
วกกฬ๕๘๙ : ศาสตร์การฝึกสอนกีฬา 3
วกกฬ๕๙๘ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 3
วกกฬ๕๙๙ : การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางจิตในการกีฬา 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
วกกฬ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

อาจารย์ประจำหลักสูตร