เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพุธที่   22   พฤษภาคม   พ.ศ. 2562

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องรับรู้ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.eg.mahidol.ac.th/

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องรับรู้)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

แผน ก แบบ ก ๒
(๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาฟิสิกส์  เคมี  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษา 
ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แผน ข
(๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาฟิสิกส์  เคมี  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่สำนักงานคณะกรรมกาการอุดมศึกษารับรอง	        	
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓) มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษา 
ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- วิศวกรพัฒนาและวิจัยอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องรับรู้
- นักวิจัยพัฒนาและวิจัยอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องรับรู้
- นักวิชาการอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องรับรู้

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วศอค๕๐๑ : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศอค๖๐๔ : การประมวลผลสัญญาณ 3
วศอค๖๐๙ : แนวทางอิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์ 1
วศอค๖๑๓ : เครื่องมือวัดสำหรับเครื่องรับรู้ 3
วศอค๖๑๘ : วิทยาระเบียบวิธีการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องรับรู้ 1
วศอค๖๑๙ : การออกแบบระบบฝังตัว 3
วศอค๖๒๒ : สัมมนาอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องรับรู้ 1
วศอค๖๒๗ : วงจรอิเล็กทรอนิกส์แอนะล๊อก 3
วศอค๖๒๘ : โครงข่ายเครื่องรับรู้และอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วศอค๖๓๑ : เทคนิคการสร้างภาพเพื่อวินิจฉัยสมัยใหม่ 3
วศอค๖๓๖ : เครื่องรับรู้แบบเฟตและการประยุกต์ 3
วศอค๖๓๗ : อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการพิมพ์สำหรับเครื่องรับรู้ 3
วศอค๖๔๐ : การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังงานต่ำยิ่ง 3
วศอค๖๔๕ : วิศวกรรมนิวโรมอร์ฟิก 3
วศอค๖๔๖ : เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมีและการประยุกต์ 3
วศอค๖๔๙ : วงจรในโหมดกระแส 3
วศอค๖๕๔ : ไบโออินสไปร์อิเล็กทรอนิกส์ 3
วศอค๖๕๕ : ออปโตอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องรับรู้ 3
วศอค๖๕๘ : การหลอมรวมข้อมูลของเซนเซอร์หลายตัว 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วศอค๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วศอค๕๐๑ : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศอค๖๐๔ : การประมวลผลสัญญาณ 3
วศอค๖๐๙ : แนวทางอิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์ 1
วศอค๖๑๓ : เครื่องมือวัดสำหรับเครื่องรับรู้ 3
วศอค๖๑๘ : วิทยาระเบียบวิธีการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องรับรู้ 1
วศอค๖๑๙ : การออกแบบระบบฝังตัว 3
วศอค๖๒๒ : สัมมนาอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องรับรู้ 1
วศอค๖๒๗ : วงจรอิเล็กทรอนิกส์แอนะล๊อก 3
วศอค๖๒๘ : โครงข่ายเครื่องรับรู้และอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วศอค๖๓๑ : เทคนิคการสร้างภาพเพื่อวินิจฉัยสมัยใหม่ 3
วศอค๖๓๖ : เครื่องรับรู้แบบเฟตและการประยุกต์ 3
วศอค๖๓๗ : อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการพิมพ์สำหรับเครื่องรับรู้ 3
วศอค๖๔๐ : การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังงานต่ำยิ่ง 3
วศอค๖๔๕ : วิศวกรรมนิวโรมอร์ฟิก 3
วศอค๖๔๖ : เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมีและการประยุกต์ 3
วศอค๖๔๙ : วงจรในโหมดกระแส 3
วศอค๖๕๔ : ไบโออินสไปร์อิเล็กทรอนิกส์ 3
วศอค๖๕๕ : ออปโตอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องรับรู้ 3
วศอค๖๕๘ : การหลอมรวมข้อมูลของเซนเซอร์หลายตัว 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
วศอค๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

อาจารย์ประจำหลักสูตร