เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   21   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (ภาคพิเศษ)

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา  โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ 
๒. มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า  ๒ ปี
๓. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว  อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร  และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 60            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้บริหารและผู้นำในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- นักวิจัยที่มีทักษะและสมรรถนะในการวิจัยด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
- นักวิชาการและเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง
- บุคลากรด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องทางด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
สมสค๕๐๗ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางอาชญาวิทยาขั้นสูง 3
สมสค๕๑๕ : กฎหมายและการควบคุมทางสังคมขั้นสูง 3
สมสค๕๑๖ : การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ทฤษฎีอาชญาวิทยา 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สาขาวิชาเอกอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สมสค๕๐๘ : สถิติวิเคราะห์ทางอาชญาวิทยาขั้นสูง 2
สมสค๕๑๒ : การวิจัยเฉพาะทางด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 2
สมสค๕๑๓ : การศึกษาดูงานด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 2
สมสค๕๑๘ : การบริหารงานยุติธรรมทางอาญาและจริยธรรม 2
สมสค๕๒๙ : การประเมินผลโครงการกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 2
สมสค๕๖๖ : การศึกษาเปรียบเทียบด้านอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 2
   สาขาวิชาเอกอาชญาวิทยาและสังคม
สมสค๕๐๘ : สถิติวิเคราะห์ทางอาชญาวิทยาขั้นสูง 2
สมสค๕๑๓ : การศึกษาดูงานด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 2
สมสค๕๑๔ : การวิจัยเฉพาะทางด้านอาชญาวิทยาและสังคม 2
สมสค๕๑๗ : ระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน 2
สมสค๕๔๖ : อาชญากรรมและนโยบายสาธารณะ 2
สมสค๕๔๙ : เหยื่อวิทยา 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมสค๕๑๐ : การวิจัยเชิงคุณภาพทางอาชญาวิทยา 3
สมสค๕๑๑ : จริยธรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3
สมสค๕๑๙ : อาชญากรรมองค์กรและอาชญากรรมข้ามชาติ 3
สมสค๕๓๐ : พฤติกรรมอาชญากรในมุมมองทางจิตวิทยา 3
สมสค๕๓๙ : การพัฒนาและอาชญากรรม 3
สมสค๕๔๔ : เศรษฐกิจและอาชญากรรม 3
สมสค๕๖๐ : การสัมมนาเฉพาะเรื่องพิเศษในด้านอาชญาวิทยา และสังคม 3
สมสค๕๖๑ : สตรี อาชญากรรมและกฎหมาย 3
สมสค๖๑๕ : การสัมมนาในทฤษฎีอาชญาวิทยาระดับสูง 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สมสค๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร