เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพุธที่   23   ตุลาคม   พ.ศ. 2562

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศาสนากับการพัฒนา)

จุดเด่นของหลักสูตร

เน้นองค์ความรู้ศาสนากับการพัฒนา และบูรณาการความรู้ด้านศาสนาเข้ากับความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา สังคมวิทยามานุษยวิทยา จิตวิทยา ปรัชญา ภาษาศาสตร์ และศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษามีความสามารถในการบูรณาการความรู้และเพื่อการพัฒนาสถาบันและองค์กร

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์
 วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
๔. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา
ได้ ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการด้านศาสนาและการพัฒนาในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
- นักวิชาการศาสนาและนักพัฒนาด้านศาสนาในหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาและการบริหารจัดการสถาบันและองค์กรศาสนา

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมศน๕๑๓ : แนวทางสู่การศึกษาศาสนา 3
สมศน๕๑๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการศึกษาศาสนากับการพัฒนา 3
สมศน๕๑๖ : สัมมนาศาสนากับการพัฒนา 3
สมศน๕๑๗ : ทฤษฎีการพัฒนา ทฤษฎีการพัฒนาชุมชนและองค์การ 3
สมศน๕๑๘ : ประวัติ คัมภีร์ และการจัดองค์การทางศาสนา 3
สมศน๕๑๙ : หลักคำสอนทางศาสนา 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมศน๕๒๓ : สานเสวนาระหว่างศาสนา 3
สมศน๕๒๔ : การวิจัยส่วนบุคคล 3
สมศน๕๒๕ : การศึกษาพุทธศาสนากับการพัฒนา 3
สมศน๕๒๖ : การศึกษาคริสต์ศาสนากับการพัฒนา 3
สมศน๕๒๗ : การศึกษาศาสนาอิสลามกับการพัฒนา 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สมศน๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12