เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   19   กรกฎาคม   พ.ศ. 2562

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ศาสนากับการพัฒนา)

วิชาเอก

 • วิชาเอกการพัฒนาชุมชนและองค์การทางศาสนา
 • วิชาเอกศาสนาเพื่อการพัฒนา
 • คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  ๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ 
  ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  ๒.ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ 
  ๓. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับ
  การคัดเลือกเข้าศึกษาได้ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  โครงสร้างหลักสูตร

  แบบ ๒
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  หมวดวิชาแกน 6            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 53            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - นักวิชาการทางด้านศาสนาหรือทางด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน
  - ผู้นำชุมชนหรือผู้นำท้องถิ่น
  - นักบริหาร
  - นักพัฒนา

  รายวิชาในหลักสูตร

  แบบ 2

  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
  สมศน๖๐๑ : ทฤษฎีการพัฒนาและการจัดการ 2
  สมศน๖๐๒ : คัมภีร์และหลักคำสอนในศาสนา 2
  สมศน๖๐๓ : ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาศาสนากับการพัฒนา 2
  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  สมศน๖๑๑ : การบูรณาการศาสตร์กับศาสนาเพื่อการพัฒนา 2
  สมศน๖๑๒ : วิธีการศึกษาศาสนากับการพัฒนา 2
  สมศน๖๑๓ : ระเบียบวิธีและเทคนิคการวิจัยขั้นสูง 2
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกการพัฒนาชุมชนและองค์การทางศาสนา
  สมศน๖๑๔ : เทคนิควิธีการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาองค์การทางศาสนา 3
  สมศน๖๑๕ : การวิเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนทางศาสนา 3
  สมศน๖๑๖ : สัมมนาการพัฒนาองค์การและชุมชนทางศาสนา 3
     วิชาเอกศาสนาเพื่อการพัฒนา
  สมศน๖๑๗ : ศาสตร์การตีความหลักคำสอนทางศาสนาเพื่อการพัฒนา 3
  สมศน๖๑๘ : สัมมนาศาสนาเพื่อสังคม 3
  สมศน๖๑๙ : สัมมนาประเด็นปัญหาทางศาสนากับการพัฒนา 3
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  สมศน๖๒๑ : สัมมนาศาสนากับการพัฒนาการเมืองการปกครอง 2
  สมศน๖๒๒ : สัมมนาศาสนากับการพัฒนาจริยธรรม 2
  สมศน๖๒๓ : สัมมนาศาสนากับการพัฒนาการศึกษา 2
  สมศน๖๒๔ : สัมมนาศาสนากับสันติภาพ 2
  สมศน๖๒๕ : สัมมนาศาสนากับเศรษฐกิจ 2
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  สมศน๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

  อาจารย์ประจำหลักสูตร