เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   19   กรกฎาคม   พ.ศ. 2562

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม)

วิชาเอก

 • วิชาเอกการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
 • วิชาเอกการบริหารงานยุติธรรม
 • วิชาเอกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
 • วิชาเอกการควบคุมสังคม
 • คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  ๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  ๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ 
  ๓. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้า
  ศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก๒
  หมวดวิชาแกน 12            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - ประกอบอาชีพในสังกัดต่างๆ ของกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  - ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการทางด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
  - นักวางแผนและนักวิจัย

  รายวิชาในหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก2

  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  สมสค๕๐๑ : ทฤษฎีอาชญาวิทยา 3
  สมสค๕๒๒ : การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา 3
  สมสค๕๒๕ : สถิติและคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 3
  สมสค๕๒๖ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 3
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
  สคสค๕๒๗ : ความประพฤติเบี่ยงเบนและความประพฤติคล้อยตาม 3
  สมสค๕๒๓ : การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน 3
  สมสค๕๒๘ : บุคลิกภาพและอาชญากรรม 3
  สมสค๖๙๐ : การฝึกงานภาคสนาม 3
     วิชาเอกการบริหารงานยุติธรรม
  สมสค๕๗๗ : นโยบายและการวางแผนงานยุติธรรม 3
  สมสค๖๓๓ : ความรับผิดชอบทางวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3
  สมสค๖๕๑ : การคุมประพฤติ การอภัยโทษ การพักการลงโทษและการสงเคราะห์ภายหลังปล่อย 3
  สมสค๖๙๐ : การฝึกงานภาคสนาม 3
     วิชาเอกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
  สมสค๖๓๔ : การบำบัดโดยชุมชน 3
  สมสค๖๓๕ : กลยุทธ์นวัตกรรมและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง 3
  สมสค๖๓๖ : การประเมินผลโครงการ 3
  สมสค๖๙๐ : การฝึกงานภาคสนาม 3
     วิชาเอกการควบคุมสังคม
  สมสค๕๒๑ : การควบคุมสังคม 3
  สมสค๕๗๖ : สถาบันสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 3
  สมสค๖๓๗ : การใช้กฎหมายควบคุมความประพฤติเบี่ยงเบน 3
  สมสค๖๙๐ : การฝึกงานภาคสนาม 3
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  สมสค๕๑๙ : อาชญากรรมองค์กรและอาชญากรรมข้ามชาติ 3
  สมสค๕๒๐ : อาชญากรรมทางเพศ 3
  สมสค๕๘๑ : สัมมนาปัญหางานยุติธรรมทางอาญา 3
  สมสค๕๘๔ : อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 3
  สมสค๖๒๑ : เพศสภาพกับอาชญากรรม 3
  สมสค๖๒๒ : ระบบราชทัณฑ์เปรียบเทียบ 3
  สมสค๖๒๓ : ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 3
  สมสค๖๒๔ : เทคโนโลยีกับอาชญากรรม 3
  สมสค๖๒๕ : สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม 3
  สมสค๖๒๖ : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานยุติธรรม 3
  สมสค๖๓๒ : อาชญากรรมไม่มีผู้เสียหาย 3
  สมสค๖๓๘ : การออกแบบวิธีวิจัยทางอาชญาวิทยาและวิธีทางสถิติขั้นสูง 3
  สมสค๖๓๙ : สัมมนาปัญหาอาชญากรรมและสังคม 3
  สมสค๖๔๐ : อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 3
  สมสค๖๔๑ : สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3
  สมสค๖๖๓ : การเปลี่ยนแปลงองค์การ 3
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  สมสค๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

  อาจารย์ประจำหลักสูตร