เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   25   ตุลาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.en.mahidol.ac.th/eng/index.html

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตร
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์
หรือกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทในสาขาวิชาวิทยา
ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขาวิชา หากผู้สมัครมีประสบการณ์การวิจัยและผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕
๓. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ ๑ และ ๒ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยานิพนธ์ 72            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- นักวิชาการและนักบริหารด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- ผู้จัดทำนโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- ผู้ร่างกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาในระดับระดับชาติ ภูมิภาคและนานาชาติ
- ผู้บริหารระดับตัดสินใจในภาคธุรกิจและในงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ราชการ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สวคร๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48
สวคร๘๙๙ : วิทยานิพนธ์ 72

อาจารย์ประจำหลักสูตร