เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพุธที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

จุดเด่นของหลักสูตร

๑. ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล มีเป้าหมาย ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมีความพร้อมอย่างยิ่งในด้านอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และแบบจำลองที่ สามารถใช้ในงานวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์ในเชิงลึกอย่างครบถ้วน ๒. บุคลากรหลักของภาควิชาฯ เป็นผู้มีชื่อเสียงมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาปรับ ปรุง ควบคุมและออกแบบในงานวิศวกรรมด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ผลิตน้ำดี มลพิษทางอากาศและ ขยะมูลฝอย ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรภาคพิเศษ แผน ข
(๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(๒) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอื่นๆ และมีประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือในสาขา
วิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๑ ปี โดยนับถึงวันรายงานตัวเข้าศึกษา
(๓) ได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
(๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ (๑) (๒) และ (๓) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครคัดเลือก
เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 23            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 4            หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ อากาศ ของเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในสถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
- งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
: 0

แผน ข

สศวส๖๑๓ : การพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและสถิติ 3
สศวส๖๑๕ : บัญชีการระบายมลพิษทางอากาศ 3
สศวส๖๓๑ : หลักการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3
สศวส๖๔๖ : การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 3
สศวส๖๕๔ : การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3
สศวส๖๖๔ : วิศวกรรมการประปาและน้ำเสีย 3
สศวส๖๖๘ : การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย 3
สศวส๖๙๒ : สัมมนาทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
: 0
   กลุ่มวิชาด้านน้ำดีและน้ำเสีย
สศวส๖๓๔ : การออกแบบวิศวกรรมประปา 3
สศวส๖๓๕ : การออกแบบวิศวกรรมน้ำเสีย 3
สศวส๖๓๘ : แบบจำลองคุณภาพน้ำและการจัดการ 3
สศวส๖๕๗ : การปฏิบัติการและควบคุมหน่วย 2
   กลุ่มวิชาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยง
: 0
สศวส๕๖๑ : การประเมินและควบคุมการพัฒนาโครงการ 3
สศวส๕๖๒ : เทคโนโลยีรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ใหม่ 3
สศวส๕๖๓ : วิทยาการระบาดทางสิ่งแวดล้อม 2
สศวส๖๒๓ : เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3
สศวส๖๒๔ : เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3
สศวส๖๔๒ : การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3
สศวส๖๔๔ : พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน 2
   กลุ่มวิชาด้านอากาศและเสียง
สศวส๖๖๑ : ความก้าวหน้าทางเทคนิคการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 3
สศวส๖๖๖ : วิศวกรรมการระบายอากาศทางงานอุตสาหกรรม 3
สศวส๖๗๔ : การออกแบบระบบควบคุมฝุ่นละออง 3
สศวส๖๗๖ : การออกแบบระบบควบคุมมลพิษก๊าซ 3
สศวส๖๘๐ : การควบคุมมลพิษทางเสียง 3
สศวส๖๘๖ : การจำลองคุณภาพอากาศและการจัดการ 3
   กลุ่มวิชาด้านของเสียและของเสียอันตราย
สศวส๖๐๐ : การประยุกต์ใช้พืชเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3
สศวส๖๖๐ : เทคโนโลยีชีวมวล 3
สศวส๖๘๘ : การเคลื่อนตัวของมลพิษในน้ำใต้ดินและการควบคุม 3
สศวส๖๙๕ : การซ่อมเสริมและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน 3
   กลุ่มวิชาเลือกเสรี
สศวส๕๖๔ : แนะนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และภาพถ่ายระยะไกล 3
สศวส๕๖๕ : ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และภาพถ่ายระยะไกลขั้นสูง 3
สศวส๕๗๙ : การเรียนรู้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 3
สศวส๖๒๑ : กรอบแนวคิดทางทฤษฎีด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3
สศวส๖๒๒ : การฝึกปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1
สศวส๖๗๐ : การชักตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์ 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
สศวส๖๙๗ : สารนิพนธ์ 4