เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพุธที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา


พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาลและ
ผดุงครรภ์) ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ชั้นสูงเทียบเท่า ปริญญาตรี จากสถาบัน
การศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาการพยาบาลรับรอง และได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๒. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น ๑ หรือ การพยาบาลชั้น ๑ ที่ยังไม่หมดอายุ
๓. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ๑ ปี
๔.  ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาแกน 10            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 13            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 38            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาแกน 10            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 19            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 38            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- พยาบาลอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล สถานประกอบการ สถานบริการสุขภาพชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้บริหาร นักวิชาการ หรือนักวิจัยในสถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
สศพส๖๗๒ : ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำ และจริยธรรมสำหรับวิชาชีพสุขภาพ 2
สศพส๖๗๓ : การวิจัยทางการพยาบาลและสถิติ 3
สศพส๖๗๔ : ทฤษฎีการพยาบาลและการประยุกต์ 2
สศรบ๖๐๒ : หลักวิทยาการระบาด 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สศพส๖๓๖ : การพยาบาลอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2
สศพส๖๔๑ : การพยาบาลอาชีวอนามัยขั้นสูง 2
สศพส๗๐๓ : โรคจากการประกอบอาชีพ การประเมินภาวะสุขภาพและการรักษาโรคเบื้องต้น 3
สศพส๗๐๔ : ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน 3
สศพส๗๐๖ : ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัยในสถานบริการสุขภาพ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สศพส๖๔๙ : การพยาบาลอาชีวอนามัยนานาชาติ 2
สศพส๖๖๒ : การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 1
สศพส๖๖๙ : การออกแบบและประเมินผลบริการสุขภาพ 2
สศพส๖๘๓ : การพัฒนาเครื่องมือการวิจัยทางการพยาบาล 2
สศพส๖๘๔ : การวิจัยเชิงคุณภาพ 2
สศพส๖๘๕ : การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอน 2
สศพส๖๙๔ : การจัดการสาธารณภัย 3
สศพส๗๐๒ : การประเมินดัชนีชีวภาพในการปฏิบัติพยาบาลอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2
สศพส๗๐๕ : สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย 2
สศออ๖๕๔ : การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 2
สสออ๖๕๒ : วิทยาการระบาดด้านอาชีพและสิ่งแวดล้อม 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สศพส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
สศพส๖๗๒ : ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำ และจริยธรรมสำหรับวิชาชีพสุขภาพ 2
สศพส๖๗๓ : การวิจัยทางการพยาบาลและสถิติ 3
สศพส๖๗๔ : ทฤษฎีการพยาบาลและการประยุกต์ 2
สศรบ๖๐๒ : หลักวิทยาการระบาด 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สศพส๖๓๖ : การพยาบาลอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2
สศพส๖๔๑ : การพยาบาลอาชีวอนามัยขั้นสูง 2
สศพส๗๐๐ : การประเมินและการวางแผนโครงการการพยาบาลอาชีวอนามัย 3
สศพส๗๐๑ : สัมมนาทางการสร้างความรู้และนวัตกรรมในการปรับปรุงคุณภาพการบริการในงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3
สศพส๗๐๓ : โรคจากการประกอบอาชีพ การประเมินภาวะสุขภาพและการรักษาโรคเบื้องต้น 3
สศพส๗๐๔ : ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน 3
สศพส๗๐๖ : ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัยในสถานบริการสุขภาพ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สศพส๖๔๙ : การพยาบาลอาชีวอนามัยนานาชาติ 2
สศพส๖๖๒ : การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 1
สศพส๖๖๙ : การออกแบบและประเมินผลบริการสุขภาพ 2
สศพส๖๘๓ : การพัฒนาเครื่องมือการวิจัยทางการพยาบาล 2
สศพส๖๘๔ : การวิจัยเชิงคุณภาพ 2
สศพส๖๘๕ : การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอน 2
สศพส๖๙๔ : การจัดการสาธารณภัย 3
สศพส๗๐๒ : การประเมินดัชนีชีวภาพในการปฏิบัติพยาบาลอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2
สศพส๗๐๕ : สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย 2
สศออ๖๕๔ : การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 2
สสออ๖๕๒ : วิทยาการระบาดด้านอาชีพและสิ่งแวดล้อม 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
สศพส๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6