เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   22   มกราคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)

วิชาเอก

 • วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
 • วิชาเอกโภชนวิทยา
 • วิชาเอกอนามัยครอบครัว
 • คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน แผน ก แบบ ก ๒
  ๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  ๒) ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
  ๓) ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขและวิชาเอก หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
  ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ยกเว้น วิชาเอกโภชนวิทยา ไม่ต้องมีประสบการณ์
  ๔) มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  ๕) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ ๒) และ ๓) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัเลือก
  เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก๒
  หมวดวิชาแกน 10            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
  หมดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 37            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
  - ๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในส่วนของสาธารณสุขระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง กับสุขภาพ
  - ๒ นักวิชาการ ด้านส่งเสริมพัฒนา ด้านบริการทางวิชาการ ในศูนย์สุขภาพชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล อบจ.) โรงพยาบาล สถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน องค์การนอกภาครัฐ (Non-governmental organizations; NGOs) องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
  - ๓ นักวิจัย ในศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาล สถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน องค์การ นอกภาครัฐ (Non-governmental organizations; NGOs) องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
  - ๔ งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - อาชีพเฉพาะในวิชาเอก ดังนี้
  - ๑ วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ๑) นักวิชาการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ๒) นักวิจัยในหน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพ
  - ๒ วิชาเอกโภชนวิทยา ๑) นักโภชนาการ ๒) ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักวิจัยด้านอาหารและโภชนาการในหน่วยงานของรัฐและเอกชน หรือองค์กรต่างๆ
  - ๓ วิชาเอกอนามัยครอบครัว ๑) นักวิชาการการสาธารณสุข ด้านอนามัยครอบครัว ๒) นักวิจัยในหน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่มีบทบาทพัฒนาสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัยรวมทั้ง การพัฒนาสุขภาพครอบครัวและชุมชน

  รายวิชาในหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก2

  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  สศชส๖๓๘ : ชีวสถิติพื้นฐาน 3
  สศรบ๖๐๒ : หลักวิทยาการระบาด 3
     เลือกรายวิชาใน ๓ กลุ่มนี้ ให้ได้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
  สศคร๖๖๓ : พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2
  สศบส๖๗๒ : การบริหารงานสาธารณสุขทั่วไป 2
  สศสษ๖๒๐ : สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 2
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
  สศบส๖๐๙ : เศรษฐศาสตร์และการคลังในงานอนามัยชุมชน 3
  สศอช๖๑๐ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการเฝ้าระวังทางสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๑ : การวิจัยทางระบบสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๒ : การฝึกงานทางการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๗ : สุขภาพประชากรและการพัฒนาบริการอนามัยชุมชน 3
     วิชาเอกโภชนวิทยา
  สศภว๖๐๒ : โภชนาการสาธารณสุข 3
  สศภว๖๒๒ : ระเบียบวิธีวิจัยทางอาหารและโภชนาการ 2
  สศภว๖๒๘ : อาหารและวิถีชีวิต 2
  สศภว๖๓๔ : บูรณาการวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 3
  สศภว๖๕๖ : สัมมนาทางโภชนวิทยา 1
  สศภว๖๕๗ : สัมมนาเพื่อการวิจัยทางโภชนวิทยา 1
     วิชาเอกอนามัยครอบครัว
  สศอค๕๒๖ : สุขภาพจิตครอบครัวและการให้คำปรึกษา 2
  สศอค๖๐๓ : การวิจัยด้านอนามัยครอบครัว 2
  สศอค๖๐๕ : สัมมนาทางอนามัยครอบครัว 2
  สศอค๖๔๑ : ครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ 2
  สศอค๖๔๒ : การวางแผนงานสุขภาพครอบครัว 2
  สศอค๖๔๕ : พัฒนาการเด็กและการอบรมเลี้ยงดู 2
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  สศชส๕๐๐ : ชีวสถิติวิเคราะห์ขั้นแนะนำ 3
  สศบส๕๑๖ : จริยธรรมในระบบสุขภาพ 1
  สศภว๖๑๙ : โภชนาการผู้สูงอายุ 2
  สศภว๖๒๕ : การให้คำปรึกษาและการสื่อสารในงานโภชนาการ 2
  สศภว๖๓๕ : นวัตกรรมทางอาหารและโภชนาการ 2
  สศภว๖๔๐ : วิทยาการระบาดทางโภชนาการ 2
  สศภว๖๔๖ : การศึกษาด้วยตนเอง 2
  สศอค๖๑๑ : ชีวิตครอบครัวและเพศศึกษา 2
  สศอค๖๒๕ : การจัดการข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 2
  สศอค๖๒๗ : ครอบครัวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2
  สศอค๖๓๒ : การศึกษาดูงานต่างประเทศ 2
  สศอค๖๔๓ : สุขภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2
  สศอค๖๔๔ : สถานการณ์ปัจจุบันด้านอนามัยครอบครัว 2
  สศอค๖๙๔ : การฝึกภาคสนามอนามัยครอบครัว 2
  สศอช๖๐๓ : การฝึกภาคสนามพัฒนาสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๖ : การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๙ : การเตรียมความพร้อมและการจัดการภัยพิบัติ 2
  สศอช๖๖๖ : สัมมนาทางการพัฒนาระบบสุขภาพ 2
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
     วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
  สศอช๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
     วิชาเอกโภชนวิทยา
  สศภว๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
     วิชาเอกอนามัยครอบครัว
  สศอค๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

  อาจารย์ประจำหลักสูตร

  1. รองศาสตราจารย์ เรวดี จงสุวัฒน์   (ประธานหลักสูตร)
  2. รองศาสตราจารย์ จีรนันท์ แกล้วกล้า
  3. รองศาสตราจารย์ พิทยา จารุพูนผล
  4. รองศาสตราจารย์ สุธรรม นันทมงคลชัย
  5. รองศาสตราจารย์ กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรภา หัตถโกศล
  7. รองศาสตราจารย์ โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
  8. รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
  9. รองศาสตราจารย์ ปิยะธิดา ขจรชัยกุล
  10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า
  11. รองศาสตราจารย์ พัชราณี ภวัตกุล
  12. รองศาสตราจารย์ พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
  13. รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
  14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิริณธิ์ กิตติพิชัย
  15. รองศาสตราจารย์ ศุภชัย ปิติกุลตัง
  16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภัทร์ ไชยกุล
  17. รองศาสตราจารย์ สุภัทรา ลิลิตชาญ
  18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังสนา บุญธรรม
  19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกราช บำรุงพืชน์
  20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Carol Hutchinson
  21. อาจารย์ กรวรรณ ยอดไม้
  22. อาจารย์ ณิชชาภัทร ขันสาคร
  23. อาจารย์ ประศักดิ์ สันติภาพ
  24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศินา ทาเขียว
  25. อาจารย์ อัจฉรา วรารักษ์
  26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุมาวดี เหลาทอง