เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข)

จุดเด่นของหลักสูตร

๑. หลักสูตรฯ บูรณาการการสอนด้านโรคติดเชื้อ (จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา) โรคไร้เชื้อ วิทยาการระบาด การสาธารณสุขและสุขภาพ เชื่อมโยงกับวิทยาการทันสมัยด้านชีวโมเลกุลและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการวินิจฉัยและการควบคุมป้องกันโรค ๒. นักศึกษาเลือกเรียนและทำวิทยานิพนธ์ได้ใน 3 กลุ่มวิชา คือ - กลุ่มวิชากลุ่มวิชาจุลชีววิทยาโรคติดเชื้อ จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สารสนเทศทางจุลชีววิทยา จุลชีววิทยา ระดับโมเลกุล วิทยาภูมิคุ้มกันของโรคติดเชื้อ และโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล - กลุ่มวิชาปรสิตสาธารณสุข ปรสิตวิทยาสิ่งแวดล้อม ปรสิตวิทยาระดับโมเลกุล พาหะนำโรค และ ชีวสารสนเทศปรสิต - กลุ่มวิชาวิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อและโรคเรื้องรัง วิทยาการระบาดเชิงสังคม วิทยาการระบาด ระดับโมเลกุล วิทยาการระบาดเชิงพันธุศาสตร์ วิทยาการระบาดด้านพฤติกรรมศาสตร์ อาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อมวิทยาการระบาดเชิงภูมิสารสนเทศ และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางวิทยาการระบาด ๓. นักศึกษาสามารถทำวิทยานิพนธ์ได้ทั้งด้านโรคติดเชื้อ ปรสิต และพาหะนำโรค โรคติดเชื้อทางจุลชีววิทยา โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ระบาดวิทยาของการเกิดโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ 
จุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์ หรือสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิตหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากสถาบันอุดมศึกษา
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๒. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ 
๓. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาได้ตามดุลยพินิจ
ของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการสาธารณสุขด้านโรคติดเชื้อ จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และระบาดวิทยา
- นักวิจัยด้านโรคติดเชื้อ จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และระบาดวิทยา
- นักวิชาการ และนักวิจัยในสถาบันวิชาการภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
- งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการแพทย์และสาธารณสุข

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สศรว๕๐๐ : โรคติดเชื้อและปัจจัยกำหนดทางการสาธารณสุข 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สศชส๖๓๘ : ชีวสถิติพื้นฐาน 3
สศรบ๖๐๒ : หลักวิทยาการระบาด 3
สศรว๖๐๑ : นิเวศวิทยาและวิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อทางการสาธารณสุข 2
สศรว๖๐๒ : การจัดการควบคุมโรคติดเชื้อทางการสาธารณสุข 2
สศรว๖๐๓ : สัมมนาทางโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด 2
สศรว๖๐๔ : เทคนิคทางห้องปฏิบัติการในการสอบสวนทางวิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อ 2
สศรว๖๐๕ : การวิเคราะห์เชิงสถิติทางโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด 2
สศรว๖๐๖ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   รายวิชาเลือกภาควิชาจุลชีววิทยา
สศจว๖๑๒ : วิธีการทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาสาธารณสุขและวิทยาภูมิคุ้มกัน 3
สศจว๖๑๔ : การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ 2
สศจว๖๑๗ : วิธีการทางห้องปฏิบัติการวิทยาภูมิคุ้มกันทางสาธารณสุข 2
สศจว๖๑๘ : สุขภาพและการเดินทาง 2
สศจว๖๒๐ : การตรวจวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 2
สศจว๖๒๓ : การประยุกต์เทคโนโลยีวัคซีนทางสาธารณสุข 2
สศจว๖๒๕ : วิธีการระดับโมเลกุลด้านโรคติดเชื้อ 2
สศจว๖๒๗ : วิทยาภูมิคุ้มกันของโรคติดเชื้อ 2
สศจว๖๓๒ : การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยา 2
สศจว๖๙๖ : หัวข้อพิเศษทางโรคติดเชื้อจุลชีพ 2
   รายวิชาเลือกภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
สศปว๖๐๐ : ชีววิทยาระดับโมเลกุลของโรคปรสิต 2
สศปว๖๐๓ : ปรสิตวิทยาสิ่งแวดล้อม 2
สศปว๖๐๙ : กีฎวิทยาทางการแพทย์ 2
สศปว๖๑๒ : โรคปรสิตทางด้านสาธารณสุข 3
สศปว๖๑๓ : การวินิจฉัยทางปรสิตวิทยา 2
สศปว๖๑๘ : ชีวสารสนเทศศาสตร์ทางโรคติดเชื้อ 3
สศปว๖๒๗ : ปรสิตวิทยาสาธารณสุขขั้นสูง 3
สศปว๖๘๔ : โครงการพิเศษทางปรสิตวิทยา 2
สศปว๖๘๘ : สัมมนาทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 2
สศปว๖๙๒ : วัคซีนวิทยาสาธารณสุข 2
   รายวิชาเลือกภาควิชาระบาดวิทยา
สศรบ๖๐๓ : การศึกษาทางวิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อ 3
สศรบ๖๐๔ : วิธีการทางสถิติในงานวิทยาการระบาด ๑ 3
สศรบ๖๑๖ : วิทยาการระบาดของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ 3
สศรบ๖๒๑ : สัมมนาทางวิทยาการระบาด ๑ 2
สศรบ๖๖๖ : การฝึกปฏิบัติภาคสนามทางการควบคุมโรคประจำถิ่น 2
สศรบ๖๖๘ : คอมพิวเตอร์และการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษาวิทยาการระบาด 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สศรว๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์
 2. อาจารย์ สุทธิ เจริญพิทักษ์
 3. ศาสตราจารย์ ลีรา กิตติกูล
 4. รองศาสตราจารย์ เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ
 5. รองศาสตราจารย์ มณี ชะนะมา
 6. รองศาสตราจารย์ วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร
 7. รองศาสตราจารย์ มธุรส ทิพยมงคลกุล
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวี สายวิชัย
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนต์ชัย เรืองชัยนิยม
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุคนธา ศิริ
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐนารี เอมยงค์
 13. ศาสตราจารย์ ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม
 14. รองศาสตราจารย์ ปรารถนา สถิตย์วิภาวี
 15. อาจารย์ สิริลักษณ์ ดุสิตสิทธิพร
 16. อาจารย์ เมธิณี พิพัฒนา
 17. อาจารย์ วนฤทธิ์ จิตสมัย
 18. อาจารย์ สันต์ สุวรรณมณี
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรากร โกศัยเสวี
 20. อาจารย์ จิราลักษณ์ นนทารักษ์
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพันธุ์ จันทร์จร
 22. อาจารย์ ประภัสสร เพ็ชรกิจ
 23. รองศาสตราจารย์ สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี
 24. รองศาสตราจารย์ ธนศักดิ์ ช่างบรรจง
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีรยา เอกจริยาวัฒน์