เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพุธที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา


พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ)

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

จุดเด่นของหลักสูตร

มีการศึกษาดูงานด้านการพยาบาลสาธารณสุขในและต่างประเทศ

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาล
ให้การรับรอง และมีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้ว อย่างน้อย ๑ ปี
๒. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น ๑ หรือการพยาบาลชั้น ๑ ที่ยังไม่หมดอายุ
๓. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. กรณีผู้เข้าศึกษาไม่มีสัญชาติไทย มีคุณสมบัติดังนี้ คือ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขา
วิชาพยาบาลศาสตร์ หรือเทียบเท่า และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยสภาวิชาชีพ
หรือองค์กรที่รับผิดชอบในประเทศของผู้สมัคร กรณีไม่มีระบบโดยหน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพ 
(Nursing Regulatory Authority) ในประเทศของผู้สมัคร
๖. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 23            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 38            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานบริการด้านสุขภาพทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการสาธารณสุข หน่วยเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาล ชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของภาคเอกชน หรือ องค์กรที่ไม่ใช่ หน่วยงานภาครัฐ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
- นักวิชาการ หรือนักวิจัยในสถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สศพส๖๐๗ : การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 2
สศพส๖๗๒ : ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำ และจริยธรรมสำหรับวิชาชีพสุขภาพ 2
สศพส๖๗๓ : การวิจัยทางการพยาบาลและสถิติ 3
สศพส๖๗๔ : ทฤษฎีการพยาบาลและการประยุกต์ 2
สศพส๖๗๗ : การพยาบาลสุขภาพชุมชนขั้นสูง 2
สศพส๖๗๘ : การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 3
สศพส๖๘๘ : การประเมินภาวะสุขภาพ การรักษาโรคเบื้องต้นและเภสัชวิทยา 3
สศพส๖๘๙ : การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติ 3
สศรบ๖๐๒ : หลักวิทยาการระบาด 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สศพส๖๕๒ : การพยาบาลชุมชนในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น 3
สศพส๖๗๙ : การพยาบาลครอบครัว 3
สศพส๖๘๑ : การพยาบาลอาชีวอนามัย 3
สศพส๖๘๒ : การพยาบาลผู้สูงอายุในชุมชน 3
สศพส๖๘๓ : การพัฒนาเครื่องมือการวิจัยทางการพยาบาล 2
สศพส๖๘๖ : การจัดการและการดูแลโรคเรื้อรังในชุมชน 3
สศพส๖๙๔ : การจัดการสาธารณภัย 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สศพส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12