เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   14   สิงหาคม   พ.ศ. 2565

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

วิชาเอก

 • วิชาเอกสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
 • วิชาเอกการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  แผน ก แบบ ก ๒
  (๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต
  (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี ชีววิทยา
  และฟิสิกส์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)
  พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
  วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และวิทยาศาสตร์
  สุขภาพ จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  ให้การรับรอง
  (๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
  (๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  (๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาได้
  ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  
  แผน ข
  (๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) วิทยาศาสตรบัณฑิต
   (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต 
  (เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
  (หลักสูตร ๔ ปี) พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) วิทยาศาสตรบัณฑิต 
  (เทคนิคการแพทย์) วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
  และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการ
  การอุดมศึกษาให้การรับรอง
  (๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
  (๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  (๔) มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย ๑ ปี ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  (๕) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาได้
  ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก ๒
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต
  แผน ข
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
  สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัย ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านความปลอดภัย ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  - พนักงานตรวจความปลอดภัยตาม พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔
  - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัยในสถาน ประกอบการตาม พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔
  - นักวิชาการด้านสาธารณสุข

  รายวิชาในหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก2

  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
  สศออ๕๐๓ : สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและอาชีวเวชศาสตร์ 3
  สศออ๖๔๘ : กฎหมาย และกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2
  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  สศชส๖๓๘ : ชีวสถิติพื้นฐาน 3
  สศออ๖๔๖ : การจัดการงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 3
  สสออ๖๕๒ : วิทยาการระบาดด้านอาชีพและสิ่งแวดล้อม 3
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
  สศออ๖๔๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2
  สศออ๖๗๔ : การจัดการสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3
  สศออ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
  สสออ๖๖๙ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2
  สสออ๖๗๐ : เศรษฐศาสตร์ทางอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2
  สสออ๖๘๒ : สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1
     วิชาเอกสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  สศออ๖๐๘ : การระบายอากาศในงานด้านอุตสาหกรรมขั้นประยุกต์ 2
  สศออ๖๔๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2
  สศออ๖๔๔ : การยศาสตร์ประยุกต์ 2
  สศออ๖๗๔ : การจัดการสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3
  สศออ๖๙๒ : สัมมนาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 1
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  สศออ๖๐๕ : การควบคุมมลพิษอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม 2
  สศออ๖๑๔ : เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 2
  สศออ๖๒๗ : วิธีการใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์สารมลพิษ 3
  สศออ๖๒๙ : พิษวิทยาอุตสาหกรรม 2
  สศออ๖๕๙ : ฝึกปฏิบัติงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ๒ 2
  สศออ๖๙๑ : หัวข้อเรื่องพิเศษทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2
  สสออ๖๓๔ : คุณภาพอากาศภายในอาคาร 2
  สสออ๖๕๐ : การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรม 2
     วิชาเอกการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
  สศออ๖๕๔ : การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 2
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  สศออ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

  แผน ข

  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
  สศออ๕๐๓ : สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและอาชีวเวชศาสตร์ 3
  สศออ๖๔๘ : กฎหมาย และกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2
  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  สศชส๖๓๘ : ชีวสถิติพื้นฐาน 3
  สศออ๖๔๖ : การจัดการงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 3
  สสออ๖๕๒ : วิทยาการระบาดด้านอาชีพและสิ่งแวดล้อม 3
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
  สศออ๖๓๘ : การจัดการและการควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรม 2
  สศออ๖๔๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2
  สศออ๖๕๔ : การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 2
  สศออ๖๕๘ : การป้องกันอัคคีภัยและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 2
  สศออ๖๗๔ : การจัดการสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3
  สศออ๖๗๖ : การจัดการโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2
  สศออ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
  สสออ๖๖๙ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2
  สสออ๖๗๐ : เศรษฐศาสตร์ทางอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  สศออ๖๐๕ : การควบคุมมลพิษอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม 2
  สศออ๖๒๗ : วิธีการใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์สารมลพิษ 3
  สศออ๖๒๙ : พิษวิทยาอุตสาหกรรม 2
  สศออ๖๕๙ : ฝึกปฏิบัติงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ๒ 2
  สศออ๖๙๑ : หัวข้อเรื่องพิเศษทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2
  สสออ๖๓๔ : คุณภาพอากาศภายในอาคาร 2
  สสออ๖๕๐ : การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรม 2
     วิชาเอกการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
  สศออ๖๕๔ : การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 2
  สารนิพนธ์ หน่วยกิต
  สศออ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6