วันอาทิตย์ที่   19   สิงหาคม   พ.ศ. 2561

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

วิชาเอก

 • วิชาเอกสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
 • วิชาเอกการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  ๑. แผน ก แบบ ก ๒
    ๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์
    อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์) วิทยาศาสตร์สุขภาพ
    สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ กายภาพบำบัด  เทคนิคการแพทย์ หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต
    สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ
    ๑.๒ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
    ๑.๓ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัคร 
    เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  
  ๒. แผน ข
    ๒.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์
    อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
    สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ กายภาพบำบัด  เทคนิคการแพทย์ และวิทยาศาสตรบัณฑิต
    สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ 
    ๒.๒ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
    ๒.๓ มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย ๑ ปี 
    ๒.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ ๒.๑ ๒.๒ และ ๒. ๓ อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้
    สมัครเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก ๒
  หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต
  แผน ข
  หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
  สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัย ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านความปลอดภัย ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  - พนักงานตรวจความปลอดภัยตาม พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔
  - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัยในสถาน ประกอบการตาม พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔
  - นักวิชาการด้านสาธารณสุข

  รายวิชาในหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก2

  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  สศชส๖๐๒ : ชีวสถิติ ข 3
  สศออ๖๑๔ : เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 2
  สศออ๖๔๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2
  สศออ๖๖๖ : สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและการประเมินสภาพการสัมผัส 2
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
  สศออ๖๒๒ : การป้องกันความสูญเสียและการจัดการความเสี่ยง 2
  สศออ๖๔๒ : การชักตัวอย่างและการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 2
  สศออ๖๔๖ : การจัดการงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 3
  สศออ๖๔๘ : กฎหมาย และกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2
  สศออ๖๕๖ : การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ 2
  สสออ๖๘๒ : สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1
     วิชาเอกสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  สศออ๖๐๒ : เทคโนโลยีทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 2
  สศออ๖๐๘ : การระบายอากาศในงานด้านอุตสาหกรรมขั้นประยุกต์ 2
  สศออ๖๔๒ : การชักตัวอย่างและการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 2
  สศออ๖๔๔ : การยศาสตร์ประยุกต์ 3
  สศออ๖๔๘ : กฎหมาย และกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2
  สศออ๖๙๒ : สัมมนาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 1
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  สศออ๕๐๓ : สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและอาชีวเวชศาสตร์ 3
  สศออ๕๐๔ : ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม ๒ 3
  สศออ๖๐๕ : การควบคุมมลพิษอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม 2
  สศออ๖๑๖ : เทคนิคขั้นสูงในการป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ 2
  สศออ๖๒๗ : วิธีการใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์สารมลพิษ 3
  สศออ๖๒๙ : พิษวิทยาอุตสาหกรรม 2
  สศออ๖๓๘ : การจัดการและการควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรม 2
  สศออ๖๕๔ : การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 3
  สศออ๖๕๙ : ฝึกปฏิบัติงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ๒ 2
  สศออ๖๙๑ : หัวข้อเรื่องพิเศษทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2
  สสออ๖๓๔ : คุณภาพอากาศภายในอาคาร 2
  สสออ๖๕๐ : การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรม 2
  สสออ๖๕๒ : วิทยาการระบาดด้านอาชีพและสิ่งแวดล้อม 3
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  สศออ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

  อาจารย์ประจำหลักสูตร