เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   6   กรกฎาคม   พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

จุดเด่นของหลักสูตร

๑. ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล มีเป้าหมาย ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมีความพร้อมอย่างยิ่งในด้านอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และแบบจำลองที่ สามารถใช้ในงานวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์ในเชิงลึกอย่างครบถ้วน ๒. บุคลากรหลักของภาควิชาฯ เป็นผู้มีชื่อเสียงมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาปรับ ปรุง ควบคุมและออกแบบในงานวิศวกรรมด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ผลิตน้ำดี มลพิษทางอากาศและ ขยะมูลฝอย ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑.ผู้สมัครเข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก (2) 
  ๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา สิ่งแวดล้อมพฤกษศาสตร์
      สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัย ฟิสิกส์ เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ
      และเทคโนโลยีชนบท หรือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำ
      โยธา เคมี อุตสาหกรรม เครื่องกล  
   ๑.๒ ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
   ๑.๓ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษา
      ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒.ผู้มีสมัครเข้าศึกษาในแผน ข 
  ๒.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา สิ่งแวดล้อมพฤกษศาสตร์
     สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัย ฟิสิกส์ เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ
     และเทคโนโลยีชนบท หรือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำ
     โยธา เคมี อุตสาหกรรม เครื่องกล
  ๒.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอื่นๆ และมีประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือใน
      สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี โดยนับถึงวันรายงานตัวเข้าศึกษา
  ๒.๓ ได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
  ๒.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษา
      ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก ๒
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 23            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 11            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 4            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ อากาศ ของเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม
- นักวิชาการในสถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชนองค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
- งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สศวส๖๑๓ : การพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและสถิติ 3
สศวส๖๑๕ : บัญชีการระบายมลพิษทางอากาศ 3
สศวส๖๓๑ : หลักการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3
สศวส๖๕๔ : การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3
สศวส๖๖๔ : วิศวกรรมการประปาและน้ำเสีย 3
สศวส๖๖๘ : การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย 3
สศวส๖๙๓ : สัมมนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ๑ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาด้านน้ำดีและน้ำเสีย
สศวส๖๓๔ : การออกแบบวิศวกรรมประปา 3
สศวส๖๓๕ : การออกแบบวิศวกรรมน้ำเสีย 3
สศวส๖๓๘ : แบบจำลองคุณภาพน้ำและการจัดการ 3
สศวส๖๕๗ : การปฏิบัติการและควบคุมหน่วย 2
   กลุ่มวิชาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยง
สศวส๕๖๑ : การประเมินและควบคุมการพัฒนาโครงการ 3
สศวส๕๖๒ : เทคโนโลยีรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ใหม่ 3
สศวส๕๖๓ : วิทยาการระบาดทางสิ่งแวดล้อม 2
สศวส๖๒๓ : เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3
สศวส๖๒๔ : เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3
สศวส๖๔๒ : การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3
สศวส๖๔๔ : พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน 2
สศวส๖๔๖ : การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 3
   กลุ่มวิชาด้านอากาศและเสียง
สศวส๖๖๖ : วิศวกรรมการระบายอากาศทางงานอุตสาหกรรม 3
สศวส๖๗๔ : การออกแบบระบบควบคุมฝุ่นละออง 3
สศวส๖๗๖ : การออกแบบระบบควบคุมมลพิษก๊าซ 3
สศวส๖๘๐ : การควบคุมมลพิษทางเสียง 3
สศวส๖๘๖ : การจำลองคุณภาพอากาศและการจัดการ 3
   กลุ่มวิชาด้านของเสียและของเสียอันตราย
สศวส๖๐๐ : การประยุกต์ใช้พืชเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3
สศวส๖๔๐ : การเคลื่อนตัวของมลพิษในน้ำใต้ดินและการควบคุม 3
สศวส๖๙๕ : การซ่อมเสริมและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน 3
   กลุ่มวิชาเลือกเสรี
สศวส๕๖๔ : แนะนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และภาพถ่ายระยะไกล 3
สศวส๕๖๕ : ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และภาพถ่ายระยะไกลขั้นสูง 3
สศวส๕๖๗ : การเรียนรู้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมใช้ปัญหาเป็นฐาน 3
สศวส๖๒๑ : กรอบแนวคิดทางทฤษฎีด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3
สศวส๖๒๒ : การฝึกปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1
สศวส๖๗๐ : การชักตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สศวส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สศวส๖๑๓ : การพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและสถิติ 3
สศวส๖๑๕ : บัญชีการระบายมลพิษทางอากาศ 3
สศวส๖๓๑ : หลักการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3
สศวส๖๔๖ : การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 3
สศวส๖๕๔ : การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3
สศวส๖๖๔ : วิศวกรรมการประปาและน้ำเสีย 3
สศวส๖๖๘ : การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย 3
สศวส๖๙๓ : สัมมนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ๑ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาด้านน้ำดีและน้ำเสีย
สศวส๖๓๔ : การออกแบบวิศวกรรมประปา 3
สศวส๖๓๕ : การออกแบบวิศวกรรมน้ำเสีย 3
สศวส๖๓๘ : แบบจำลองคุณภาพน้ำและการจัดการ 3
สศวส๖๕๗ : การปฏิบัติการและควบคุมหน่วย 2
   กลุ่มวิชาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยง
สศวส๕๖๑ : การประเมินและควบคุมการพัฒนาโครงการ 3
สศวส๕๖๒ : เทคโนโลยีรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ใหม่ 3
สศวส๕๖๓ : วิทยาการระบาดทางสิ่งแวดล้อม 2
สศวส๖๒๓ : เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3
สศวส๖๒๔ : เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3
สศวส๖๔๒ : การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3
สศวส๖๔๔ : พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน 2
สศวส๖๔๖ : การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 3
   กลุ่มวิชาด้านอากาศและเสียง
สศวส๖๖๖ : วิศวกรรมการระบายอากาศทางงานอุตสาหกรรม 3
สศวส๖๗๔ : การออกแบบระบบควบคุมฝุ่นละออง 3
สศวส๖๗๖ : การออกแบบระบบควบคุมมลพิษก๊าซ 3
สศวส๖๘๐ : การควบคุมมลพิษทางเสียง 3
สศวส๖๘๖ : การจำลองคุณภาพอากาศและการจัดการ 3
   กลุ่มวิชาด้านของเสียและของเสียอันตราย
สศวส๖๐๐ : การประยุกต์ใช้พืชเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3
สศวส๖๔๐ : การเคลื่อนตัวของมลพิษในน้ำใต้ดินและการควบคุม 3
สศวส๖๙๕ : การซ่อมเสริมและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน 3
   กลุ่มวิชาเลือกเสรี
สศวส๕๖๔ : แนะนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และภาพถ่ายระยะไกล 3
สศวส๕๖๕ : ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และภาพถ่ายระยะไกลขั้นสูง 3
สศวส๕๖๗ : การเรียนรู้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมใช้ปัญหาเป็นฐาน 3
สศวส๖๒๑ : กรอบแนวคิดทางทฤษฎีด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3
สศวส๖๒๒ : การฝึกปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1
สศวส๖๗๐ : การชักตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์ 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
สศวส๖๙๗ : สารนิพนธ์ 4

อาจารย์ประจำหลักสูตร