เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   6   กรกฎาคม   พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

แบบ ๑.๑ (By Publication) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก
     (๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม  
     (๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐    
     (๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
     (๔) มีประสบการณ์ทำวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในฐานะเป็นผู้วิจัยหลัก (Principal investigator) หรือผู้ร่วมวิจัย (Co-investigator) มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยแสดงหลักฐานบทความวิจัย(research articles) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีระบบประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (international peer-reviewed journal) หรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการอื่นๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ เรื่องภายในระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ต้องไม่เป็นบทความวิจัยที่ใช้ในการขอสำเร็จการศึกษา เพื่อรับปริญญาระดับใดระดับหนึ่งจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
     (๕) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 
 แบบ ๒.๑ (Coursework & Thesis) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
     (๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม    
     (๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐    
     (๓) มีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
     (๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหตุ ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีแผนการวิจัย (Research plan) ที่จะดำเนินการเพื่อขอรับปริญญาเอก โดยเสนอแผนการวิจัยที่สัมพันธ์กับหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา ทั้งนี้ขอให้ระบุรายนามอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักที่ประสงค์จะเลือกทำวิจัย พร้อมแผนการวิจัย โดยกรณีแผนการวิจัยที่เสนอเป็นงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ควรมีการจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งสองเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของผลงานวิจัย
 

แบบ ๒.๒ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
    (๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม    
    (๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ หรือไม่ต่ำกว่าระดับเกียรตินิยมอันดับ ๒
    (๓) มีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
    (๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ อากาศ ของเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
สศวส๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 36

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
สศวส๕๖๘ : การออกแบบงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3
สศวส๕๖๙ : สัมมนาปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1
สศวส๕๗๐ : แบบจำลองด้านสิ่งแวดล้อม 3
สศวส๕๗๒ : เทคโนโลยีขั้นสูงในการบำบัดน้ำและน้ำเสีย 3
สศวส๕๘๐ : เทคโนโลยีการจัดการของเสีย 3
สศวส๖๒๕ : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 3
สศวส๖๒๖ : การประเมินความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมและสุขภาพขั้นสูง 2
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
สศวส๕๖๘ : การออกแบบงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3
สศวส๕๖๙ : สัมมนาปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1
สศวส๖๒๕ : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 3
สศวส๖๒๖ : การประเมินความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมและสุขภาพขั้นสูง 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สศวส๕๗๑ : การจัดการทรัพยากรและเครื่องมือที่ใช้ 3
สศวส๕๗๕ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม 3
สศวส๕๗๖ : ภาวะมลพิษในบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3
สศวส๕๗๘ : พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3
สศวส๕๘๑ : การนำกลับมาใช้ของเสียและการรีไซเคิล 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
สศวส๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
สศวส๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36