เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   21   เมษายน   พ.ศ. 2567

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เว็บไซต์ https://med.mahidol.ac.th/

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

1. Graduated Doctor of Medicine or Graduated Bachelor degree in Computer Sciences, Informatics, Statistics, Health Sciences, 
or other related disciplines from an accredited national or international academic institution recognized and attested by the Higher
Education Commission
2. Grade point average not less than 2.75
3. Have an English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies 
4. Exemptions from the above conditions may be granted by the Program Committee and The Dean of Faculty of Graduate studies 
under exceptional circumstances

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 16            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 8            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 16            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 14            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
รมรค๖๒๕ : สถิติทางการแพทย์ในงานวิจัยทางการแพทย์ 3
รมรค๖๒๖ : การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงในงานวิจัยทางการแพทย์ 3
รมวข๖๐๑ : เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพและสนเทศศาสตร์สุขภาพ 3
รมวข๖๐๒ : เหมืองข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง 3
รมวข๖๐๓ : ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 2
รมวข๖๐๘ : แนวคิดและหลักการของระบบสุขภาพ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
รมรค๖๐๗ : เศรษฐศาสตร์คลินิก 3
รมรค๖๑๑ : วิทยาการระบาดคลินิกและเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน 3
รมรค๖๑๘ : การทบทวนอย่างเป็นระบบและอภิวิเคราะห์ 3
รมวข๖๐๔ : นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ 2
รมวข๖๐๙ : การเงินการบัญชีและการจัดการระบบการดูแลสุขภาพ 3
รมวข๖๑๐ : การวิเคราะห์นโยบายสุขภาพ 2
รมวข๖๑๑ : เทคนิคแบบจำลองขั้นสูง 3
รมวข๖๑๒ : ชีวสารสนเทศ 2
รมวข๖๑๓ : การวิเคราะห์ผลแบบอัตโนมัติด้วยเวลาจริง 2
รมวข๖๑๔ : การประมวลผลรูปภาพทางการแพทย์ 2
รมวข๖๑๕ : การประมวลภาษาธรรมชาติ 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
รมวข๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
รมรค๖๒๕ : สถิติทางการแพทย์ในงานวิจัยทางการแพทย์ 3
รมรค๖๒๖ : การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงในงานวิจัยทางการแพทย์ 3
รมวข๖๐๑ : เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพและสนเทศศาสตร์สุขภาพ 3
รมวข๖๐๒ : เหมืองข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง 3
รมวข๖๐๓ : ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 2
รมวข๖๐๘ : แนวคิดและหลักการของระบบสุขภาพ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
รมรค๖๐๗ : เศรษฐศาสตร์คลินิก 3
รมรค๖๑๑ : วิทยาการระบาดคลินิกและเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน 3
รมรค๖๑๘ : การทบทวนอย่างเป็นระบบและอภิวิเคราะห์ 3
รมวข๖๐๔ : นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ 2
รมวข๖๐๙ : การเงินการบัญชีและการจัดการระบบการดูแลสุขภาพ 3
รมวข๖๑๐ : การวิเคราะห์นโยบายสุขภาพ 2
รมวข๖๑๑ : เทคนิคแบบจำลองขั้นสูง 3
รมวข๖๑๒ : ชีวสารสนเทศ 2
รมวข๖๑๓ : การวิเคราะห์ผลแบบอัตโนมัติด้วยเวลาจริง 2
รมวข๖๑๔ : การประมวลผลรูปภาพทางการแพทย์ 2
รมวข๖๑๕ : การประมวลภาษาธรรมชาติ 2
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
รมวข๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

อาจารย์ประจำหลักสูตร