เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เว็บไซต์ https://med.mahidol.ac.th/

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

Plan 1 (1.1) :  Research only 
(1) Graduated Master degree in Data Science for Health Care from an accredited national or international academic institution recognized 
and attested by the Higher Education Commission
(2) Grade point average not less than 3.50
(3) Have an English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies 
(4) Work or have experience as an instructor or researcher in data sciences or relevant fields at least three years
(5) Have at least 3 publications in peer-reviewed international journals within last 5 years, as the first or corresponding author.
(6) Exemptions from the above conditions may be granted by the Program Committee and The Dean of Faculty of Graduate studies  
under exceptional circumstances

Plan 2 (2.1) : Coursework and Research (for student with other Master's degree) 
(1) Graduated Master degree in health sciences, computer related disciplines from an accredited national or international academic 
institution recognized and attested by the Higher Education Commission or graduated in medical specialty certificate, e.g., Diploma
of Fellowship of The Royal College of Physicians
(2) Grade point average  not less than 3.50
(3) Have an English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate 
Studies 
(4) Exemptions from the above conditions may be granted by the Program Committee and The Dean of Faculty of Graduate studies  
under exceptional circumstances

Plan 2 (2.2) :  Coursework and Research (for student with Bachelor's degree)
(1) Graduated Doctor of Medicine or Graduated Bachelor degree in  Computer Sciences, Informatics, Statistics, Health Sciences, 
or other related disciplines
(2) Grade point average not less than 3.50
(3) Have an English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies 
(4) Exemptions from the above conditions may be granted by the Program Committee and The Dean of Faculty of Graduate studies  
under exceptional circumstances

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 16            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 8            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมจำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต
แบบ 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมจำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ 1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Professional data scientist
2. Researcher
3. Health information system analyst

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
รมวข๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
รมรค๖๒๕ : สถิติทางการแพทย์ในงานวิจัยทางการแพทย์ 3
รมรค๖๒๖ : การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงในงานวิจัยทางการแพทย์ 3
รมวข๖๐๑ : เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพและสนเทศศาสตร์สุขภาพ 3
รมวข๖๐๒ : เหมืองข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง 3
รมวข๖๐๓ : ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 2
รมวข๖๐๘ : แนวคิดและหลักการของระบบสุขภาพ 2
   แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
รมรค๖๒๒ : รูปแบบการศึกษาและการวัดทางวิทยาการระบาดคลินิก 3
รมวข๖๐๖ : การโปรแกรมและเทคนิคการออกแบบอัลกอริทึม 3
รมวข๖๐๗ : แบบจำลองและการจัดแสดงข้อมูล 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
รมรค๖๐๗ : เศรษฐศาสตร์คลินิก 3
รมวข๖๐๔ : นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ 2
รมวข๖๐๕ : การเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง 3
รมวข๖๐๙ : การเงินการบัญชีและการจัดการระบบการดูแลสุขภาพ 3
รมวข๖๑๐ : การวิเคราะห์นโยบายสุขภาพ 2
รมวข๖๑๑ : เทคนิคแบบจำลองขั้นสูง 3
รมวข๖๑๒ : ชีวสารสนเทศ 2
รมวข๖๑๓ : การวิเคราะห์ผลแบบอัตโนมัติด้วยเวลาจริง 2
รมวข๖๑๔ : การประมวลผลรูปภาพทางการแพทย์ 2
รมวข๖๑๕ : การประมวลภาษาธรรมชาติ 2
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
รมวข๖๐๔ : นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ 2
รมวข๖๐๕ : การเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง 3
รมวข๖๑๐ : การวิเคราะห์นโยบายสุขภาพ 2
รมวข๖๑๑ : เทคนิคแบบจำลองขั้นสูง 3
รมวข๖๑๒ : ชีวสารสนเทศ 2
รมวข๖๑๓ : การวิเคราะห์ผลแบบอัตโนมัติด้วยเวลาจริง 2
รมวข๖๑๔ : การประมวลผลรูปภาพทางการแพทย์ 2
รมวข๖๑๕ : การประมวลภาษาธรรมชาติ 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
รมวข๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
รมวข๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร