เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   20   มกราคม   พ.ศ. 2565

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและพิษวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เว็บไซต์ http://www.ra.mahidol.ac.th/

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(อาชีวอนามัยและพิษวิทยา)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขภาพในหน่วยงานด้านสุขภาพของรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจต่างๆ บริษัทโรงงาน และสถานประกอบการ
- นักวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ และนักวิจัยด้านอาชีวอนามัยและพิษวิทยาในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย สถานพยาบาล โรงงานและสถานประกอบการ
- ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาขององค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรระหว่างประเทศ โครงการวิจัย และ หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
รมอพ๖๐๑ : อาชีวอนามัยและโรคจากการประกอบอาชีพ 3
รมอพ๖๐๒ : หลักพิษวิทยา 3
รมอพ๖๐๓ : พิษวิทยาเชิงระบบและคลินิก 2
รมอพ๖๐๔ : หลักระบาดวิทยาทางอาชีวอนามัย 2
รมอพ๖๐๕ : สัมมนาทางอาชีวอนามัยและพิษวิทยา 2
รมอพ๖๐๖ : การปฏิบัติทางอาชีวอนามัย 2
รมอพ๖๐๗ : สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ 2
รมอพ๖๐๘ : มนุษย์พันธุศาสตร์และการติดตามทางชีวภาพด้านอาชีวอนามัย 2
รมอพ๖๐๙ : การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1
รมอพ๖๑๐ : การประเมินการรับสัมผัสของคนทางมลพิษสิ่งแวดล้อม 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
: 0
รมอพ๖๑๑ : หัวข้อพิเศษทางอาชีวอนามัยและพิษวิทยา 2
รมอพ๖๑๒ : แนวทางเข้าถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านพันธุกรรมทางสุขภาพและสารพิษ 1
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทคร๕๐๘ : เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี 1
วทคร๕๐๙ : เทคนิคการแยกสาร 1
วทพษ๖๐๓ : วิธีทดลองทางพิษวิทยา 1
สศคร๖๒๕ : การกำกับดูแลและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 3
สศชส๖๕๐ : เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ 3
สศออ๖๑๖ : เทคนิคขั้นสูงในการป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ 2
สศออ๖๒๙ : พิษวิทยาอุตสาหกรรม 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
รมอพ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร