เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เว็บไซต์ http://www.ra.mahidol.ac.th/#sthash.GHuKx9yl.dpuf

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(แพทยศาสตร์)

วิชาเอก

 • วิชาเอกจักษุวิทยา
 • วิชาเอกพยาธิวิทยา
 • วิชาเอกตจวิทยา
 • วิชาเอกนิทราเวชศาสตร์
 • วิชาเอกโสต ศอ นาสิกวิทยา
 • จุดเด่นของหลักสูตร

  มีลักษณะเด่นคือเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาโทและการฝึกอบรมทาง การแพทย์เทียบเคียงได้กับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ทำให้ผู้ที่เข้ารับการศึกษาได้รับความรู้ทั้ง ในแง่การวิจัยและการบริการดูแลผู้ป่วยได้อย่างครบวงจร ซึ่งจะแตกต่างจากหลักสูตรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นด้านใดด้านหนึ่งเฉพาะ

  คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  แผน ก แบบ ก ๑
  ๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหรือ
  ต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  ๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
  ๓) มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี
  ๔) สามารถอ่าน ฟัง พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  ๕) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
  เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  
  แผน ก แบบ ก ๒ และ แผน ข
  ๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหรือ
  ต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  ๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
  ๓) สามารถอ่าน ฟัง พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  ๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
  เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก๑
  วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
  แผน ก แบบ ก๒
  หมวดวิชาแกน 6            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 14            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 38            หน่วยกิต
  แผน ข
  หมวดวิชาแกน 6            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 14            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
  สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 38            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - นักวิจัยด้านการแพทย์
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้ง ๕ ด้าน คือ ด้านจักษุวิทยา พยาธิวิทยา ตจวิทยา นิทรา เวชศาสตร์ และโสต ศอ นาสิกวิทยา ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

  รายวิชาในหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก1

  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  รมพศ๗๙๘ : วิทยานิพนธ์ 36

  แผน ก แบบ ก2

  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  รมรค๖๑๒ : การออกแบบการศึกษาและการวัดผล 3
  รมรค๖๑๕ : สถิติทางการแพทย์เบื้องต้น 3
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกจักษุวิทยา
  รมพศ๕๐๑ : หลักการทางจักษุวิทยา 2
  รมพศ๕๐๒ : จักษุวิทยาคลินิก ๑ 3
  รมพศ๕๐๓ : หัตถการทางจักษุวิทยา ๑ 3
  รมพศ๕๐๔ : จักษุวิทยาคลินิก ๒ 3
  รมพศ๕๐๕ : หัตถการทางจักษุวิทยา ๒ 3
     วิชาเอกพยาธิวิทยา
  รมพศ๕๐๖ : หลักการทางพยาธิวิทยา 3
  รมพศ๕๐๗ : พยาธิวิทยาเชิงระบบ 3
  รมพศ๕๐๘ : พยาธิวิทยาคลินิก 2
  รมพศ๕๐๙ : ศัลยพยาธิวิทยา ๑ 2
  รมพศ๕๑๐ : ศัลยพยาธิวิทยา ๒ 2
  รมพศ๕๑๑ : เซลล์พยาธิวิทยา ๑ 1
  รมพศ๕๑๒ : พยาธิวิทยาการตรวจศพ 1
     วิชาเอกตจวิทยา
  รมพศ๕๑๓ : หลักการทางตจวิทยา 1
  รมพศ๕๑๔ : การประเมินเชิงวิพากษ์ทางวารสารตจวิทยา 1
  รมพศ๕๑๕ : สัมมนาผู้ป่วยที่น่าสนใจ 1
  รมพศ๕๑๖ : สัมมนาผู้ป่วยตจวิทยา 2
  รมพศ๕๑๗ : จุลพยาธิวิทยาของผิวหนัง 2
  รมพศ๕๑๙ : ตจวิทยาการตรวจผู้ป่วยนอก ๑ 1
  รมพศ๕๒๐ : ตจวิทยาการตรวจผู้ป่วยนอก ๒ 1
  รมพศ๕๒๑ : ตจวิทยาการตรวจผู้ป่วยนอก ๓ 1
  รมพศ๕๒๒ : สัมมนาวิชาโรคผิวหนัง 1
  รมพศ๕๒๓ : สัมมนางานวิชาการตำราโรคผิวหนัง 1
  ราพศ๕๑๘ : ตจวิทยาการตรวจผู้ป่วยใน 2
     วิชาเอกนิทราเวชศาสตร์
  รมพศ๕๒๔ : หลักการทางนิทราเวชศาสตร์ 2
  รมพศ๕๒๕ : โรคจากการนอนหลับ ๑ 2
  รมพศ๕๒๖ : โรคจากการนอนหลับ ๒ 2
  รมพศ๕๒๗ : การตรวจการนอนหลับและการตรวจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๑ 2
  รมพศ๕๒๘ : การตรวจการนอนหลับ ๒ 2
  รมพศ๕๒๙ : ปฏิบัติการคลินิกทางนิทราเวชศาสตร์ ๑ 2
  รมพศ๕๓๐ : ปฏิบัติการคลินิกทางนิทราเวชศาสตร์ ๒ 2
     วิชาเอกโสต ศอ นาสิกวิทยา
  รมพศ๕๓๑ : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของศีรษะและลำคอ 2
  รมพศ๕๓๒ : วิทยาของหู 1
  รมพศ๕๓๓ : สรีรวิทยาของจมูกโพรงอากาศข้างจมูกและกล่องเสียง 1
  รมพศ๕๓๔ : เนื้องอกบริเวณศีรษะและลำคอ 1
  รมพศ๕๓๕ : ความรู้พื้นฐานของการตรวจการได้ยินและการแก้ไขความผิดปกติของการพูด 1
  รมพศ๕๓๖ : การวินิจฉัยและรักษาโรคเวียนศีรษะหมุน 1
  รมพศ๕๓๗ : กลไกการเกิดและรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ 1
  รมพศ๕๓๘ : ภาวะฉุกเฉินทางหู คอ จมูก 1
  รมพศ๕๓๘ : โรคจากการนอนหลับ 1
  รมพศ๕๔๐ : ทักษะหัตถการทางหู คอ จมูก 3
  รมพศ๕๔๑ : โรคทางหู คอ จมูกในเด็ก 1
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
     วิชาเอกจักษุวิทยา
  รมพศ๕๔๒ : การวัดสายตาและการใช้เลนส์สัมผัส 2
  รมพศ๕๔๓ : เลเซอร์ทางจักษุวิทยา 3
  รมพศ๕๔๔ : จักษุวิทยาเฉพาะทาง ๑ 3
  รมพศ๕๔๕ : จักษุวิทยาเฉพาะทาง ๒ 2
  รมพศ๕๔๖ : จักษุวิทยาเฉพาะทาง ๓ 3
  รมพศ๕๔๗ : การตรวจและแปลผลการตรวจพิเศษทางจักษุวิทยา ๑ 3
  รมพศ๕๔๘ : การตรวจและแปลผลการตรวจพิเศษทางจักษุวิทยา ๒ 3
     วิชาเอกพยาธิวิทยา
  รมพศ๕๔๙ : วิธีการทางพยาธิวิทยาวินิจฉัย 2
  รมพศ๕๕๐ : เซลล์พยาธิวิทยา ๒ 2
  รมพศ๕๕๑ : สัมมนาทางพยาธิวิทยา 2
  รมพศ๕๕๒ : การบริหารห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา 2
  รมพศ๕๕๓ : นิติพยาธิวิทยา 2
  รมพศ๕๕๔ : สารสนเทศศาสตร์ทางพยาธิวิทยาเบื้องต้น 2
  รมพศ๕๕๕ : โลหิตพยาธิวิทยา 2
     วิชาเอกตจวิทยา
  รมพศ๕๕๖ : ตจศัลยศาสตร์ ๑ 2
  รมพศ๕๕๗ : ตจเวชสำอางค์ 2
  รมพศ๕๕๘ : กุมารตจวิทยา 2
  รมพศ๕๕๙ : ตจรังสีวิทยา 2
  รมพศ๕๖๐ : คลินิกผื่นแพ้สัมผัสและลมพิษ 2
  รมพศ๕๖๑ : คลินิกผมและเล็บ 2
  รมพศ๕๖๒ : โรคเรื้อน 1
  รมพศ๕๖๓ : คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2
  รมพศ๕๖๔ : ตจศัลยศาสตร์ ๒ 1
  รมพศ๕๖๕ : คลินิกอิมมูโนและแพ้ยา 2
     วิชาเอกนิทราเวชศาสตร์
  รมพศ๕๖๖ : การบริหารห้องปฏิบัติการ การตรวจการนอนหลับ 2
  รมพศ๕๖๗ : นิทราเวชศาสตร์ในเด็ก 2
  รมพศ๕๖๘ : ศัลยศาสตร์ทางนิทราเวชศาสตร์ 2
  รมพศ๕๖๘ : นิทราเวชศาสตร์ทางโรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤต 2
  รมพศ๕๖๙ : ชีวเวลาวิทยาและจิตเวชศาสตร์ทางนิทราเวชศาสตร์ 2
  รมพศ๕๗๑ : ระบาดวิทยาของนิทราเวชศาสตร์ 2
  รมพศ๕๗๒ : สัมมนานิทราเวชศาสตร์ 1
     วิชาเอกโสต ศอ นาสิกวิทยา
  รมพศ๕๗๓ : การบาดเจ็บบริเวณใบหน้า 3
  รมพศ๕๗๔ : ศัลยกรรมตกแต่งบริเวณใบหน้า 3
  รมพศ๕๗๕ : รังสีวิทยาบริเวณศีรษะและลำคอ 3
  รมพศ๕๗๖ : การฟื้นฟูสมรรถาพการทรงตัว 3
  รมพศ๕๗๗ : ศึกษาดูงานต่างประเทศ 3
  รมพศ๕๗๘ : วิทยาระเบียบวิจัย 3
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  รมพศ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

  แผน ข

  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  รมรค๖๑๒ : การออกแบบการศึกษาและการวัดผล 3
  รมรค๖๑๕ : สถิติทางการแพทย์เบื้องต้น 3
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกจักษุวิทยา
  รมพศ๕๐๑ : หลักการทางจักษุวิทยา 2
  รมพศ๕๐๒ : จักษุวิทยาคลินิก ๑ 3
  รมพศ๕๐๓ : หัตถการทางจักษุวิทยา ๑ 3
  รมพศ๕๐๔ : จักษุวิทยาคลินิก ๒ 3
  รมพศ๕๐๕ : หัตถการทางจักษุวิทยา ๒ 3
     วิชาเอกพยาธิวิทยา
  รมพศ๕๐๖ : หลักการทางพยาธิวิทยา 3
  รมพศ๕๐๗ : พยาธิวิทยาเชิงระบบ 3
  รมพศ๕๐๘ : พยาธิวิทยาคลินิก 2
  รมพศ๕๐๙ : ศัลยพยาธิวิทยา ๑ 2
  รมพศ๕๑๐ : ศัลยพยาธิวิทยา ๒ 2
  รมพศ๕๑๑ : เซลล์พยาธิวิทยา ๑ 1
  รมพศ๕๑๒ : พยาธิวิทยาการตรวจศพ 1
     วิชาเอกตจวิทยา
  รมพศ๕๑๓ : หลักการทางตจวิทยา 1
  รมพศ๕๑๔ : การประเมินเชิงวิพากษ์ทางวารสารตจวิทยา 1
  รมพศ๕๑๕ : สัมมนาผู้ป่วยที่น่าสนใจ 1
  รมพศ๕๑๖ : สัมมนาผู้ป่วยตจวิทยา 2
  รมพศ๕๑๗ : จุลพยาธิวิทยาของผิวหนัง 2
  รมพศ๕๑๙ : ตจวิทยาการตรวจผู้ป่วยนอก ๑ 1
  รมพศ๕๒๐ : ตจวิทยาการตรวจผู้ป่วยนอก ๒ 1
  รมพศ๕๒๑ : ตจวิทยาการตรวจผู้ป่วยนอก ๓ 1
  รมพศ๕๒๒ : สัมมนาวิชาโรคผิวหนัง 1
  รมพศ๕๒๓ : สัมมนางานวิชาการตำราโรคผิวหนัง 1
  ราพศ๕๑๘ : ตจวิทยาการตรวจผู้ป่วยใน 2
     วิชาเอกนิทราเวชศาสตร์
  รมพศ๕๒๔ : หลักการทางนิทราเวชศาสตร์ 2
  รมพศ๕๒๕ : โรคจากการนอนหลับ ๑ 2
  รมพศ๕๒๖ : โรคจากการนอนหลับ ๒ 2
  รมพศ๕๒๗ : การตรวจการนอนหลับและการตรวจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๑ 2
  รมพศ๕๒๘ : การตรวจการนอนหลับ ๒ 2
  รมพศ๕๒๙ : ปฏิบัติการคลินิกทางนิทราเวชศาสตร์ ๑ 2
  รมพศ๕๓๐ : ปฏิบัติการคลินิกทางนิทราเวชศาสตร์ ๒ 2
     วิชาเอกโสต ศอ นาสิกวิทยา
  รมพศ๕๓๑ : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของศีรษะและลำคอ 2
  รมพศ๕๓๒ : วิทยาของหู 1
  รมพศ๕๓๓ : สรีรวิทยาของจมูกโพรงอากาศข้างจมูกและกล่องเสียง 1
  รมพศ๕๓๔ : เนื้องอกบริเวณศีรษะและลำคอ 1
  รมพศ๕๓๕ : ความรู้พื้นฐานของการตรวจการได้ยินและการแก้ไขความผิดปกติของการพูด 1
  รมพศ๕๓๖ : การวินิจฉัยและรักษาโรคเวียนศีรษะหมุน 1
  รมพศ๕๓๗ : กลไกการเกิดและรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ 1
  รมพศ๕๓๘ : ภาวะฉุกเฉินทางหู คอ จมูก 1
  รมพศ๕๓๘ : โรคจากการนอนหลับ 1
  รมพศ๕๔๐ : ทักษะหัตถการทางหู คอ จมูก 3
  รมพศ๕๔๑ : โรคทางหู คอ จมูกในเด็ก 1
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
     วิชาเอกจักษุวิทยา
  รมพศ๕๔๒ : การวัดสายตาและการใช้เลนส์สัมผัส 2
  รมพศ๕๔๓ : เลเซอร์ทางจักษุวิทยา 3
  รมพศ๕๔๔ : จักษุวิทยาเฉพาะทาง ๑ 3
  รมพศ๕๔๕ : จักษุวิทยาเฉพาะทาง ๒ 2
  รมพศ๕๔๖ : จักษุวิทยาเฉพาะทาง ๓ 3
  รมพศ๕๔๗ : การตรวจและแปลผลการตรวจพิเศษทางจักษุวิทยา ๑ 3
  รมพศ๕๔๘ : การตรวจและแปลผลการตรวจพิเศษทางจักษุวิทยา ๒ 3
     วิชาเอกพยาธิวิทยา
  รมพศ๕๔๙ : วิธีการทางพยาธิวิทยาวินิจฉัย 2
  รมพศ๕๕๐ : เซลล์พยาธิวิทยา ๒ 2
  รมพศ๕๕๑ : สัมมนาทางพยาธิวิทยา 2
  รมพศ๕๕๒ : การบริหารห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา 2
  รมพศ๕๕๓ : นิติพยาธิวิทยา 2
  รมพศ๕๕๔ : สารสนเทศศาสตร์ทางพยาธิวิทยาเบื้องต้น 2
  รมพศ๕๕๕ : โลหิตพยาธิวิทยา 2
     วิชาเอกตจวิทยา
  รมพศ๕๕๖ : ตจศัลยศาสตร์ ๑ 2
  รมพศ๕๕๗ : ตจเวชสำอางค์ 2
  รมพศ๕๕๘ : กุมารตจวิทยา 2
  รมพศ๕๕๙ : ตจรังสีวิทยา 2
  รมพศ๕๖๐ : คลินิกผื่นแพ้สัมผัสและลมพิษ 2
  รมพศ๕๖๑ : คลินิกผมและเล็บ 2
  รมพศ๕๖๒ : โรคเรื้อน 1
  รมพศ๕๖๓ : คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2
  รมพศ๕๖๔ : ตจศัลยศาสตร์ ๒ 1
  รมพศ๕๖๕ : คลินิกอิมมูโนและแพ้ยา 2
     วิชาเอกนิทราเวชศาสตร์
  รมพศ๕๖๖ : การบริหารห้องปฏิบัติการ การตรวจการนอนหลับ 2
  รมพศ๕๖๗ : นิทราเวชศาสตร์ในเด็ก 2
  รมพศ๕๖๘ : ศัลยศาสตร์ทางนิทราเวชศาสตร์ 2
  รมพศ๕๖๘ : นิทราเวชศาสตร์ทางโรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤต 2
  รมพศ๕๖๙ : ชีวเวลาวิทยาและจิตเวชศาสตร์ทางนิทราเวชศาสตร์ 2
  รมพศ๕๗๑ : ระบาดวิทยาของนิทราเวชศาสตร์ 2
  รมพศ๕๗๒ : สัมมนานิทราเวชศาสตร์ 1
     วิชาเอกโสต ศอ นาสิกวิทยา
  รมพศ๕๗๓ : การบาดเจ็บบริเวณใบหน้า 3
  รมพศ๕๗๔ : ศัลยกรรมตกแต่งบริเวณใบหน้า 3
  รมพศ๕๗๕ : รังสีวิทยาบริเวณศีรษะและลำคอ 3
  รมพศ๕๗๖ : การฟื้นฟูสมรรถาพการทรงตัว 3
  รมพศ๕๗๗ : ศึกษาดูงานต่างประเทศ 3
  รมพศ๕๗๘ : วิทยาระเบียบวิจัย 3
  สารนิพนธ์ หน่วยกิต
  รมพศ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

  อาจารย์ประจำหลักสูตร