เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   7   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา


พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เว็บไซต์ http://www.ra.mahidol.ac.th/

ชื่อปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลผู้ใหญ่)

จุดเด่นของหลักสูตร

มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมีความเป็นนักวิชาการ มีความสามารถในการทำวิจัยทาง การพยาบาล เป็นผู้นำและมีจิตอาสา

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลและผดุงครรภ์) หรือพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรทางการพยาบาลเทียบเท่าปริญญาตรี
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น ๑ หรือ การพยาบาลชั้น ๑
๔. มีประสบการณ์การทำงานในด้านการพยาบาล การศึกษาพยาบาล  และ/หรือการบริหารการพยาบาล
หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างน้อย ๑ ปี โดยนับถึงวันยื่นใบสมัคร
๕. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้า
ศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการ นักวิจัยสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
- พยาบาลผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู้ใหญ่
- อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพผู้ใหญ่

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
รมพย๖๐๐ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและการใช้ผลการวิจัย 3
รมพย๖๐๓ : สถิติ 2
รมพย๖๖๒ : มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 2
รมพย๖๖๓ : นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
รมพญ๕๑๖ : วิทยาศาสตร์สุขภาพ 3
รมพญ๕๑๗ : การประเมินสุขภาพขั้นสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
รมพญ๕๑๘ : การพยาบาลผู้ใหญ่เจ็บป่วยวิกฤตและเรื้อรัง ๑ 2
รมพญ๕๑๙ : การพยาบาลผู้ใหญ่เจ็บป่วยวิกฤตและเรื้อรัง ๒ 2
รมพญ๕๒๐ : ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่เจ็บป่วยวิกฤตและเรื้อรัง 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
รมพย๕๔๒ : แนวคิดและการพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 3
รมพย๕๖๑ : การแพทย์ทางเลือกและการบำบัดเสริมทางการพยาบาล 3
รมพย๕๖๒ : แนวคิดการพยาบาลดูแลสุขภาพที่บ้าน 3
รมพย๕๖๔ : การสอนในคลินิก 3
รมพย๖๘๑ : การบริหารทางการพยาบาล 3
รมพย๖๘๘ : เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
รมพย๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร