เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   9   ธันวาคม   พ.ศ. 2566

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เว็บไซต์ http://www.ra.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรบูรณาการระหว่างความรู้ด้านพื้นฐานสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และการวางแผนครอบครัว ผนวกกับความรู้ด้านประชากรศาสตร์ การบริหารจัดการและการสื่อสาร ทำให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ ๒ หลักวิชาเข้าด้วยกัน ทำให้การบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์  สาธารณสุขศาสตร์  พยาบาล-ศาสตรบัณฑิต
หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์ที่เทียบเท่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้า
ศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการ ด้านการเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร
- ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร
- นักวิจัยการเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร
- นักบริหารในการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
รมสน๖๐๒ : ชีววิทยาการเจริญพันธุ์ประยุกต์ 2
รมสน๖๐๕ : ประชากรศาสตร์ประยุกต์ 2
รมสน๖๐๗ : การจัดการเพื่อสุขภาพการเจริญพันธุ์ 2
รมสน๖๐๘ : การสื่อสารด้านสุขภาพ 2
รมสน๖๑๑ : สุขภาพอนามัยทางเพศ 3
รมสน๖๑๒ : เทคโนโลยีการคุมกำเนิด 2
รมสน๖๑๓ : ระเบียบวิธีวิจัย 2
สศชส๖๐๒ : ชีวสถิติ ข 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
รมสน๖๐๙ : คลื่นเสียงความถี่สูงทางด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1
รมสน๖๑๐ : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์พันธุศาสตร์ 2
สมปศ๖๓๐ : ประชากรศึกษาเพื่อการพัฒนา 3
สศบส๖๐๒ : การบริหารงานสาธารณสุข 3
สศรบ๖๐๒ : หลักวิทยาการระบาด 3
สศอค๖๐๖ : สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์และการควบคุมการเจริญพันธุ์ 2
สศอค๖๑๑ : ชีวิตครอบครัวและเพศศึกษา 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
รมสน๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร