เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   25   กันยายน   พ.ศ. 2565

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓.  ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 13            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 37            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
- ผู้ประกอบการด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
- ผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นที่ปรึกษาด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
- ผู้ถ่ายทอดความรู้ในสาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วทคร๕๕๑ : ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 3
วทคร๕๕๒ : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 3
วทคร๕๕๓ : เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 3
วทคร๕๕๙ : โครงสร้างวัสดุ 3
วทคร๖๕๙ : สัมมนา ปริญญาโท 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทคม๕๒๓ : เคมีพอลิเมอร์ 3
วทคม๕๒๔ : การตรวจลักษณะพอลิเมอร์ 1
วทคม๕๒๗ : คอลลอยด์พอลิเมอร์ 3
วทคม๕๔๓ : ฟิสิกส์พอลิเมอร์ 3
วทคม๕๕๐ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง 3
วทคม๖๓๒ : เคมีพอลิเมอร์ขั้นสูง 3
วทคร๕๕๔ : หลักการของนาโนเทคโนโลยี 3
วทคร๖๐๑ : ชีววัสดุระดับสูง 3
วทคร๖๐๒ : นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์และวิศวกรรมชีวภาพ 3
วทคร๖๐๓ : เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ 3
วทคร๖๐๔ : แนวคิดทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 3
วทคร๖๕๑ : หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ๑ 3
วทคร๖๕๒ : หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ๒ 3
วทฟส๕๑๑ : ฟิสิกส์อะตอมและโมเลกุล 3
วทฟส๕๑๕ : วัสดุไฟฟ้า 3
วทฟส๖๓๘ : กลศาสตร์ควอนตัมของโมเลกุล 3
วทฟส๖๔๒ : เทคนิคการเลี้ยวเบน 3
วศชพ๖๐๔ : อุปกรณ์รับรู้ทางชีววิทยา 3
วศชพ๖๐๗ : วัสดุและกลศาสตร์ทางการแพทย์ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทคร๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทคร๖๐๑ : ชีววัสดุระดับสูง 3
วทคร๖๐๒ : นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์และวิศวกรรมชีวภาพ 3
วทคร๖๐๓ : เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ 3
วทคร๖๐๔ : แนวคิดทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 3

อาจารย์ประจำหลักสูตร