เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   20   มกราคม   พ.ศ. 2565

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

แบบ ๑
(๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขา
อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือ
(๒) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขา
อื่นที่เกี่ยวข้องโดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ 
(๓) มีประสบการณ์ดำเนินงานวิจัย และต้องเป็นนักศึกษาซึ่งอยู่ในโครงการที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มี
การลงนามข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันต้นสังกัดของนักศึกษา

แบบ ๒
(๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขา
อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
(๒) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
(๓) ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาได้ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑
(๑) สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี           
วิทยานิพนธ์ 72            หน่วยกิต
(๒) สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท           
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
แบบ ๒
(๑) สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี           
หมวดวิชาบับคับ 13            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
(๒) สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ           
หมวดวิชาบังคับ 10            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
(๓) สำหรับผู้จบปริญญาโท สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง           
หมวดวิชาบังคับ 13            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
- ผู้ประกอบการด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
- ผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นที่ปรึกษาด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
- ผู้ถ่ายทอดความรู้ในสาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทคร๖๐๑ : ชีววัสดุระดับสูง 3
วทคร๖๐๒ : นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์และวิศวกรรมชีวภาพ 3
วทคร๖๐๓ : เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ 3
วทคร๖๐๔ : แนวคิดทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
วทคร๘๙๙ : วิทยานิพนธ์ 72
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
วทคร๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้จบปริญญาตรี และผู้จบปริญญาโท สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วทคร๕๕๑ : ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 3
วทคร๕๕๖ : เทคโนโลยีเซรามิก 3
วทคร๕๕๗ : หลักการโลหวิทยา 3
วทคร๕๕๘ : หลักการของพอลิเมอร์และพอลิเมอร์เทคโนโลยี 3
วทคร๖๖๐ : สัมมนาปริญญาเอก 1
   สำหรับผู้จบปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
วทคร๕๕๖ : เทคโนโลยีเซรามิก 3
วทคร๕๕๗ : หลักการโลหวิทยา 3
วทคร๕๕๘ : หลักการของพอลิเมอร์และพอลิเมอร์เทคโนโลยี 3
วทคร๖๖๐ : สัมมนาปริญญาเอก 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทคม๕๒๓ : เคมีพอลิเมอร์ 3
วทคม๕๒๔ : การตรวจลักษณะพอลิเมอร์ 1
วทคม๕๒๗ : คอลลอยด์พอลิเมอร์ 3
วทคม๕๔๓ : ฟิสิกส์พอลิเมอร์ 3
วทคม๕๕๐ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง 3
วทคม๖๓๒ : เคมีพอลิเมอร์ขั้นสูง 3
วทคร๕๕๔ : หลักการของนาโนเทคโนโลยี 3
วทคร๕๖๐ : โครงสร้างวัสดุและพันธะ 3
วทคร๖๐๑ : ชีววัสดุระดับสูง 3
วทคร๖๐๒ : นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์และวิศวกรรมชีวภาพ 3
วทคร๖๐๓ : เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ 3
วทคร๖๐๔ : แนวคิดทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 3
วทคร๖๕๑ : หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ๑ 3
วทคร๖๕๒ : หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ๒ 3
วทฟส๕๑๑ : ฟิสิกส์อะตอมและโมเลกุล 3
วทฟส๕๑๕ : วัสดุไฟฟ้า 3
วทฟส๖๓๘ : กลศาสตร์ควอนตัมของโมเลกุล 3
วทฟส๖๔๒ : เทคนิคการเลี้ยวเบน 3
วศชพ๖๐๔ : อุปกรณ์รับรู้ทางชีววิทยา 3
วศชพ๖๐๗ : วัสดุและกลศาสตร์ทางการแพทย์ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
วทคร๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
วทคร๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร