เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   29   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า  จากสถาบันการศึกษา
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองโดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 
๓.๕๐ หรือ
๒. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองโดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือ
๓. สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และมีความ
ประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาปริญญาเอก  สามารถดำเนินการได้แต่จะต้องศึกษารายวิชา
ของหลักสูตรปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาบังคับใน
โครงสร้างหลักสูตร  และต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  ๓.๕๐  โดยต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทที่กำลังศึกษา  และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญา
เอกที่ประสงค์เข้าศึกษา  และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๔. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้  อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 8            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา ด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ในสถาบันอุดมศึกษา 
สถาบันวิจัย และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและสุขภาพ ทั้งในและต่างประเทศ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ 2
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทสร๖๓๑ : สรีรวิทยาเชิงระบบ 4
วทสร๖๓๖ : สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ๑ 1
วทสร๖๓๗ : สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ๒ 1
วทสร๖๓๘ : ศาสตร์จีโนมทางการออกกำลังกาย 3
วทสร๖๖๑ : การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการแนะนำการออกกำลังกาย 3
วทสร๖๖๔ : สรีรวิทยาการออกกำลังกายขั้นสูง 3
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
วทสร๖๓๖ : สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ๑ 1
วทสร๖๓๗ : สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ๒ 1
วทสร๖๓๘ : ศาสตร์จีโนมทางการออกกำลังกาย 3
วทสร๖๖๑ : การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการแนะนำการออกกำลังกาย 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
กภกภ๖๒๕ : ชีวกลศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ทางคลินิก 3
รมภศ๖๐๑ : วิทยาศาสตร์โภชนาการ 4
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๒ : การสอบปริมาณการจับตัวรับและเอนไซม์เชิงจลน 1
วทคร๕๑๔ : การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ 1
วทสร๖๓๐ : การวิเคราะห์บทความทางวิทยาศาสตร์ 1
วทสร๖๓๙ : วิธีปฏิบัติการทางสรีรวิทยา 1
วทสร๖๖๓ : การฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 3
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
กภกภ๖๒๕ : ชีวกลศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ทางคลินิก 3
รมภศ๖๐๑ : วิทยาศาสตร์โภชนาการ 4
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๒ : การสอบปริมาณการจับตัวรับและเอนไซม์เชิงจลน 1
วทคร๕๑๔ : การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ 1
วทสร๖๓๐ : การวิเคราะห์บทความทางวิทยาศาสตร์ 1
วทสร๖๓๙ : วิธีปฏิบัติการทางสรีรวิทยา 1
วทสร๖๖๓ : การฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
วทสร๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
วทสร๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร