เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   29   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(นิติวิทยาศาสตร์)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยว
ข้องกับนิติวิทยาศาสตร์
๓. ไม่เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีอาญาใดๆ ในกรณีที่ถูกตัดสินให้มีความผิดในคดีอาญาใน
ระหว่างที่กำลังศึกษา ผู้สมัครจะหมดสภาพการเป็นนักศึกษาทันที
๔. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้า
ศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 22            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 40            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักนิติวิทยาศาสตร์
- ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม
- นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย
- เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกัน หรือเจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทนว๕๐๑ : การตรวจสถานที่เกิดเหตุ 4
วทนว๕๐๓ : พื้นฐานอาชีพด้านนิติวิทยาศาสตร์ 2
วทนว๕๐๕ : เทคโนโลยีดีเอ็นเอในนิติวิทยาศาสตร์ ๑ 4
วทนว๕๐๗ : การตรวจหาและการวิเคราะห์ยาเสพติดให้โทษ ๑ 4
วทนว๕๑๘ : การพิสูจน์หลักฐาน 3
วทนว๕๒๑ : สัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร์ 1
วทนว๕๒๖ : การประเมินวัตถุพยาน 1
วทนว๕๒๗ : การวิเคราะห์รูปแบบรอยเลือด 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทนว๕๐๔ : สถิติสำหรับนิติวิทยาศาสตร์ 2
วทนว๕๐๖ : เทคโนโลยีดีเอ็นเอในนิติวิทยาศาสตร์ ๒ 4
วทนว๕๐๘ : การตรวจหาและการวิเคราะห์ยาเสพติดให้โทษ ๒ 2
วทนว๕๑๐ : การตรวจหาและการวิเคราะห์วัตถุระเบิด 2
วทนว๕๑๑ : การตรวจเส้นผมและเส้นใย 4
วทนว๕๑๖ : พิษวิทยา 2
วทนว๕๑๗ : แอลกอฮอล์ 2
วทนว๕๑๙ : หัวข้อคัดสรรทางนิติวิทยาศาสตร์ 2
วทนว๕๒๐ : หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางนิติวิทยาศาสตร์ 2
วทนว๕๒๒ : เรื่องคัดสรรทางนิติเวชศาสตร์ 2
วทนว๕๒๓ : หลักการตรวจสถานที่เกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ 1
วทนว๕๒๔ : ลายพิมพ์นิ้วมือ 1
วทนว๕๒๘ : การตรวจเอกสารสงสัย 2
วทนว๕๒๙ : การวิเคราะห์ลายมือเขียนทางนิติวิทยาศาสตร์ 2
วทนว๕๓๐ : การตรวจรอยรองเท้า 2
วทนว๕๓๑ : การตรวจรอยเครื่องมือ 2
วทนว๕๓๒ : การตรวจรอยประทับและรอยเครื่องมือ 1
วทนว๕๓๓ : การตรวจหาสารเร่งในการวางเพลิง 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทนว๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร