เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   29   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(คณิตศาสตร์)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

แบบ ๑	
(๑)  สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า หรือปริญญาสาขาอื่นที่ผ่านการศึกษาวิชาใน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต และได้รับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ หรือ
(๒) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งผ่านการศึกษาวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ในระดับปริญญา
ตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต และได้รับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
(๓) สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล และมีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาปริญญา
เอก สามารถดำเนินการได้ แต่จะต้องศึกษารายวิชาของหลักสูตรปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ 
ของจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาบังคับในโครงสร้างหลักสูตร และต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสม
ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทที่กำลังศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกที่ประสงค์เข้าศึกษา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แบบ ๒
(๑) สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า หรือปริญญาสาขาอื่นที่ผ่านการศึกษาวิชา ใน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต และได้รับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ หรือ
(๒) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งผ่านการศึกษาวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ในระดับปริญญา
ตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต และได้รับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
(๓) สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล และมีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาปริญญา
เอก สามารถดำเนินการได้ แต่จะต้องศึกษารายวิชาของหลักสูตรปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ 
ของจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาบังคับในโครงสร้างหลักสูตร และมีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 
๓.๕๐ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาที่กำลังศึกษา คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรปริญญาเอก ที่ประสงค์เข้าศึกษาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑ : สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยานิพนธ์ 72            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต
แบบ ๒ : สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์
- นักวิจัยทางคณิตศาสตร์
- นักสถิติ
- นักเขียนโปรแกรม
- นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
- นักวิชาชีพในสถานประกอบการทางด้านการเงิน การธนาคาร และตลาดหลักทรัพย์

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทคณ๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48
วทคณ๘๙๙ : วิทยานิพนธ์ 72

แบบ 2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วทคณ๕๐๑ : พีชคณิตเชิงเส้น 3
วทคณ๕๐๒ : แคลคูลัสขั้นสูง 3
วทคณ๕๐๓ : สมการเชิงอนุพันธ์ 3
วทคณ๕๐๔ : ความน่าจะเป็นและสถิติศาสตร์ 3
วทคณ๕๐๕ : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์๑ 3
วทคณ๕๐๖ : ตัวแปรเชิงซ้อน 3
วทคณ๕๐๗ : การวิเคราะห์เวกเตอร์ 3
วทคณ๕๐๘ : แคลคูลัสหลายตัวแปร 3
วทคณ๕๐๙ : หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3
วทคณ๕๑๐ : ทอพอโลยีทั่วไป 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วทคณ๖๑๒ : การวิเคราะห์๒ 3
วทคณ๖๑๕ : พีชคณิต 3
วทคณ๖๙๒ : สัมมนาคณิตศาสตร์ ๑ 1
วทคณ๖๙๓ : สัมมนาคณิตศาสตร์ ๒ 1
วทคณ๗๐๐ : สัมมนาคณิตศาสตร์ ๓ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทคณ๖๐๒ : การวิเคราะห์ประยุกต์ ๒ 3
วทคณ๖๐๓ : ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3
วทคณ๖๐๔ : ทอพอโลยีเชิงพีชคณิต ๑ 3
วทคณ๖๐๕ : ทอพอโลยีเชิงพีชคณิต ๒ 3
วทคณ๖๐๖ : ทอพอโลยี 3
วทคณ๖๐๗ : การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน 3
วทคณ๖๐๙ : หัวข้อปัจจุบันในคณิตศาสตร์๑ 3
วทคณ๖๑๐ : การวิเคราะห์เชิงจริง 3
วทคณ๖๑๔ : การวิเคราะห์เชิงตัวเลข ๒ 3
วทคณ๖๑๗ : วิธีทางคอมพิวเตอร์สําหรับการประยุกต์เชิงสถิติ 3
วทคณ๖๑๙ : วิทยาศาสตร์ระบบ 3
วทคณ๖๒๐ : การวิเคราะห์เชิงซ้อน 3
วทคณ๖๒๕ : สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3
วทคณ๖๒๖ : การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันประยุกต์ 3
วทคณ๖๒๗ : แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้ 3
วทคณ๖๒๘ : วิธีสมาชิกจํากัด 3
วทคณ๖๒๙ : หัวข้อปัจจุบันในคณิตศาสตร์การคณนา 3
วทคณ๖๓๐ : การวิจัยการดำเนินการ 3
วทคณ๖๓๑ : การวิเคราะห์การตัดสินใจ 3
วทคณ๖๓๒ : ทฤษฎีเกม 3
วทคณ๖๓๓ : กระบวนการสโทแคสติก 3
วทคณ๖๓๔ : ทฤษฎีแถวคอย 3
วทคณ๖๓๕ : ทฤษฎีสินค้าคงคลัง 3
วทคณ๖๓๖ : การสร้างตัวแบบการจําลอง 3
วทคณ๖๓๗ : คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3
วทคณ๖๓๘ : ทฤษฎีกราฟ 3
วทคณ๖๓๙ : หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์เชิงสถิติ 3
วทคณ๖๔๐ : ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3
วทคณ๖๔๑ : การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3
วทคณ๖๔๒ : การออกแบบการทดลองขั้นสูง 3
วทคณ๖๔๓ : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3
วทคณ๖๔๔ : แบบจำลองเชิงเส้น 3
วทคณ๖๔๕ : ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป 3
วทคณ๖๔๖ : วิธีเชิงตัวเลข ๑ 3
วทคณ๖๔๗ : วิธีเชิงตัวเลข ๒ 3
วทคณ๖๔๘ : การวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสูง 3
วทคณ๖๔๙ : หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ ๒ 3
วทคณ๖๕๑ : กลศาสตร์แบบฉบับ 3
วทคณ๖๕๒ : ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 3
วทคณ๖๕๓ : กลศาสตร์ควอนตัม 3
วทคณ๖๕๘ : หัวข้อขั้นสูงในคณิตศาสตร์ประยุกต์๑ 3
วทคณ๖๕๙ : หัวข้อขั้นสูงในคณิตศาสตร์ประยุกต์๒ 3
วทคณ๖๖๐ : ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี 3
วทคณ๖๖๒ : พลศาสตร์ของไหลอัดได้ 3
วทคณ๖๖๔ : การหาค่าเหมาะที่สุดและการควบคุม 3
วทคณ๖๖๕ : วิธีเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3
วทคณ๖๖๖ : การประยุกต์ของการวิเคราะห์เชิงซ้อน 3
วทคณ๖๖๗ : สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยประยุกต์ 3
วทคณ๖๖๘ : เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 3
วทคณ๖๖๙ : หัวข้อปัจจุบันในฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ ๑ 3
วทคณ๖๗๐ : สมการเชิงอนุพันธ์ขั้นสูง 3
วทคณ๖๗๑ : ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 3
วทคณ๖๗๓ : ระบบเชิงพลวัต 3
วทคณ๖๗๔ : แบบจําลองเชิงคณิตศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต 3
วทคณ๖๗๕ : กลศาสตร์เชิงสถิติ 3
วทคณ๖๗๖ : คณิตศาสตร์สําหรับการคํานวณ 3
วทคณ๖๗๗ : การทําเหมืองข้อมูล 3
วทคณ๖๗๘ : คณิตศาสตร์สําหรับการประมวลผลภาษา (ธรรมชาติ) ๑ 3
วทคณ๖๗๙ : คณิตศาสตร์สําหรับการประมวลผลภาษา (ธรรมชาติ) ๒ 3
วทคณ๖๘๐ : วิธีเชิงคณิตศาสตร์สําหรับปัญญาประดิษฐ์ 3
วทคณ๖๘๑ : หัวข้อพิเศษในคณิตศาสตร์ประยุกต์๑ 3
วทคณ๖๘๒ : หัวข้อพิเศษในคณิตศาสตร์ประยุกต์ ๒ 3
วทคณ๖๘๓ : หัวข้อพิเศษในคณิตศาสตร์ประยุกต์ ๓ 3
วทคณ๖๘๔ : อุตุนิยมวิทยาเชิงพลวัต ๑ 3
วทคณ๖๘๕ : อุตุนิยมวิทยาเชิงพลวัต ๒ 3
วทคณ๖๘๖ : การทำนายสภาพอากาศเชิงตัวเลข 3
วทคณ๖๘๗ : หัวข้อขั้นสูงในวิธีเชิงคณิตศาสตร์สําหรับปัญญาประดิษฐ์ 3
วทคณ๖๘๘ : การอนุมานเชิงสถิติ 3
วทคณ๖๘๙ : สถิติแบบเบส์ 3
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทคณ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
วทคณ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48

อาจารย์ประจำหลักสูตร