เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   29   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ฟิสิกส์)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

ผู้เข้าศึกษาสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
(๑) เป็นนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยที่ไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ในหลักสูตร
(๒) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองและจะต้องได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๐ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(๓) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้เข้าศึกษาสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
(๑) เป็นนักศึกษาชาวไทยหรือชาวต่างชาติ โดยที่ไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ในหลักสูตร
(๒) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษารับรองและจะต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๐ หรือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(๓) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิจัยและนักวิชาการในองค์กรเอกชน ราชการ หน่วยงานนานาชาติ และในสถาบันอุดมศึกษา
- พนักงานเอกชนหรือผู้ประกอบการที่มีการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์
- ผู้ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการที่มีการนำความรู้ด้านฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี
วทฟส๕๐๒ : กลศาสตร์คลาสสิก 3
วทฟส๕๐๓ : กลศาสตร์ควอนตัม 3
วทฟส๕๐๔ : อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ 3
วทฟส๕๐๕ : วิธีการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ 3
วทฟส๕๐๗ : พลศาสตร์ไฟฟ้าคลาสสิก 3
วทฟส๕๐๘ : ฟิสิกส์ร่วมสมัย 3
วทฟส๕๙๓ : สัมมนา๓ 1
วทฟส๕๙๔ : สัมมนา๔ 1
วทฟส๕๙๕ : สัมมนา๕ 1
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท
วทฟส๕๐๘ : ฟิสิกส์ร่วมสมัย 3
วทฟส๕๙๓ : สัมมนา๓ 1
วทฟส๕๙๔ : สัมมนา๔ 1
วทฟส๕๙๕ : สัมมนา๕ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทฟส๕๑๑ : ฟิสิกส์อะตอมและโมเลกุล 3
วทฟส๕๑๒ : กลศาสตร์ฟากฟ้า 3
วทฟส๕๑๓ : ฟิสิกส์เชิงคำนวณ 3
วทฟส๕๑๕ : วัสดุไฟฟ้า 3
วทฟส๕๑๖ : อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3
วทฟส๕๑๗ : กลศาสตร์ของไหล 3
วทฟส๕๑๘ : การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3
วทฟส๕๑๙ : ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3
วทฟส๕๒๑ : ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนำ 3
วทฟส๕๒๒ : กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง 3
วทฟส๕๒๓ : ทฤษฎีสนามคลาสสิก 3
วทฟส๕๒๔ : ทัศนศาสตร์ฟูเรียร์ 3
วทฟส๕๓๑ : รังสีคอสมิก 3
วทฟส๕๔๓ : ฟิสิกส์ของพื้นผิวและรอยต่อ 3
วทฟส๕๖๑ : ชีวฟิสิกส์มูลฐาน 3
วทฟส๕๖๒ : ตัวแบบและการจำลองทางชีวฟิสิกส์ 3
วทฟส๕๗๐ : การประมวลผลสัญญาณและรูปภาพ 3
วทฟส๕๗๑ : การเขียนโปรแกรมแบบขนาน 3
วทฟส๕๗๒ : การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์: ทฤษฎีและการประยุกต์ 3
วทฟส๕๗๓ : การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์: การเก็บข้อมูลและการแปลความหมาย 3
วทฟส๖๑๙ : ทฤษฎีควอนตัม 3
วทฟส๖๒๐ : วิธีการไม่รบกวนในทฤษฎีสนามควอนตัม 3
วทฟส๖๒๑ : สมมาตรยวดยิ่งในทฤษฎีสนามและสตริง 3
วทฟส๖๒๒ : ทัศนศาสตร์ควอนตัม 3
วทฟส๖๒๓ : ควอนตัมสารสนเทศและการคำนวณ 3
วทฟส๖๒๔ : รหัสและการสื่อสารแบบควอนตัม 3
วทฟส๖๒๕ : ทฤษฎีควอนตัมและควอนตัมสารสนเทศประยุกต์ด้านเศรษฐศาสตร์ 3
วทฟส๖๒๖ : การศึกษาฟิสิกส์ 3
วทฟส๖๒๗ : การวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาฟิสิกส์ 3
วทฟส๖๒๙ : หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ศึกษา 1
วทฟส๖๓๐ : ฟิสิกส์ของโลกที่เป็นของแข็ง 3
วทฟส๖๓๕ : ธรณีวิทยาสำหรับนักฟิสิกส์ 3
วทฟส๖๓๖ : อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสง 3
วทฟส๖๓๗ : การจำลองโมเลกุล 3
วทฟส๖๓๘ : กลศาสตร์ควอนตัมของโมเลกุล 3
วทฟส๖๓๙ : ทฤษฎีสนามควอนตัม 3
วทฟส๖๔๐ : ทฤษฎีของระบบหลายอนุภาค 3
วทฟส๖๔๑ : ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 3
วทฟส๖๔๒ : เทคนิคการเลี้ยวเบน 3
วทฟส๖๔๓ : ฟิสิกส์และเทคโนโลยีของฟิล์มบาง 3
วทฟส๖๔๔ : หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์ของฟิล์มบางและพื้นผิว 3
วทฟส๖๔๕ : ทฤษฎีเลเซอร์ 3
วทฟส๖๔๖ : แฟรคทัลและเคออส 3
วทฟส๖๔๗ : คลื่นไม่เชิงเส้น 3
วทฟส๖๔๘ : ปรากฏการณ์ไม่เชิงเส้นเชิงคำนวณ 3
วทฟส๖๔๙ : ฟิสิกส์พลาสมา 3
วทฟส๖๕๐ : เทคโนโลยีและการประยุกต์พลาสมา 3
วทฟส๖๕๑ : อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ 3
วทฟส๖๕๒ : สภาพนำยวดยิ่ง 3
วทฟส๖๕๓ : วิธีการพิเศษในสภาพนำยวดยิ่งเชิงทฤษฎี 3
วทฟส๖๕๔ : ดาราศาสตร์วิทยุ 3
วทฟส๖๕๖ : หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ของสารควบแน่น 3
วทฟส๖๖๐ : หัวขัอที่เลือกสรรทางการประยุกต์ใช้เลเซอร์ 3
วทฟส๖๖๑ : หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ประยุกต์ ๑ 3
วทฟส๖๖๒ : หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ประยุกต์ ๒ 3
วทฟส๖๖๓ : หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ ๑ 3
วทฟส๖๖๔ : หัวข้อพิเศษในฟิสิกส์ ๒ 3
วทฟส๖๖๕ : หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ ๓ 3
วทฟส๖๖๖ : หัวข้อคัดสรรทางปรากฏการณ์ไม่เชิงเส้น 3
วทฟส๖๖๗ : หัวข้อคัดสรรทางดาราศาสตร์ 3
วทฟส๖๖๘ : ชีวฟิสิกส์ร่วมสมัย 3
วทฟส๖๗๐ : ทฤษฎีย้อนกลับและการประยุกต์ 3
วทฟส๖๗๑ : การสำรวจด้วยคลื่นไหวสะเทือน 3
วทฟส๖๗๒ : แบบจำลองทางธรณีฟิสิกส์แบบไปข้างหน้าและแบบย้อนกลับ 3
วทฟส๖๘๔ : หัวข้อคัดสรรในธรณีฟิสิกส์ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี
วทฟส๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท
วทฟส๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร