เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   29   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีชีวภาพ)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๑
(๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐
(๓) เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานวิจัยในภาคอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานวิจัย และมีประสบการณ์การทำงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยได้รับการรับรองจากต้นสังกัดให้
ลาศึกษาและให้ปฏิบัติงานต่อเนื่องเมื่อสำเร็จการศึกษา
(๔)ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๒
(๑) สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก๑
หมวดวิชาบังคับ* 4            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า* 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
หมายเหตุ * กำหนดให้ศึกษาวิชาเหล่านี้โดยไม่นับหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีชีวภาพในสถาบันการศึกษา
- นักวิชาการ นักวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ในสถาบันวิชาการของภาครัฐ บริษัทเอกชนและองค์กร
- นักพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรมและโรงงาน
- งานวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ 3
วททช๕๙๑ : หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ 1
วททช๕๙๒ : หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ๒ 1
วททช๖๐๕ : เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3
วททช๖๑๕ : เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมขั้นสูง ๑ 3
วททช๖๙๑ : สัมมนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ 1
วททช๖๙๒ : สัมมนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ๒ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วททช๕๐๒ : เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม 3
วททช๕๑๑ : เทคโนโลยีการหมัก 3
วททช๕๑๒ : กระบวนการแยกและสกัดสารที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ 3
วททช๕๑๔ : วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเพื่อทรัพยากรชีวภาพหมุนเวียน 3
วททช๕๓๑ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3
วททช๖๐๑ : ชีวเคมีและชีวโมเลกุลของพืช 3
วททช๖๐๒ : การควบคุมการแสดงออกของยีน 3
วททช๖๐๔ : เทคโนโลยีเซลล์สัตว์ขั้นสูง 3
วททช๖๐๘ : หัวข้อทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ 3
วททช๖๐๙ : ชีววิทยาและพยาธิชีววิทยาของกุ้ง 3
วททช๖๑๐ : เทคโนโลยีชีวภาพเชิงธุรกิจ 2
วททช๖๑๑ : วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง 3
วททช๖๓๑ : เทคโนโลยีการอาหารขั้นสูง 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วททช๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
วททช๗๙๘ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร