เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   20   มกราคม   พ.ศ. 2565

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สรีรวิทยา)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

สำหรับแผนการศึกษา แบบ ๑	
(๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาสรีรวิทยา หรือ สรีรวิทยาการออกกำลังกาย ภาควิชา
สรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือมีผลการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ อย่างน้อย ๑ เรื่อง  ทั้งนี้ต้องปรากฏชื่อเป็นชื่อแรกในผลงาน 
(๓) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ (๑) - (๒) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สำหรับแผนการศึกษา แบบ ๒
(๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์  สัตวแพทยศาสตร์ 
เภสัชศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรองโดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือ
(๒) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ 
(๓)  ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ (๑) - (๒) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑
(๑) สำหรับผู้จบปริญญาโท สาขาสรีรวิทยา สรีรวิทยาการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล           
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒
(๑) สำหรับผู้จบปริญญาตรี           
หมวดวิชาบังคับ 16            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 8            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต
(๒) สำหรับผู้จบปริญญาโท สาขาอื่น
หมวดวิชาบังคับ 16            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 8            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 60            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา ทางด้านสรีรวิทยา ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
- นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการด้านสรีรวิทยาในหน่วยงาน สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   หมายเหตุ ผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาสรีรวิทยา สาขาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต
วทสร๖๐๖ : สัมมนาสรีรวิทยา ๑ 1
วทสร๖๐๗ : สัมมนาสรีรวิทยา ๒ 1
วทสร๖๐๘ : สัมมนาสรีรวิทยา ๓ 1
วทสร๖๓๙ : วิธีปฏิบัติการทางสรีรวิทยา 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วทสร๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ 3
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทสร๖๐๖ : สัมมนาสรีรวิทยา ๑ 1
วทสร๖๐๗ : สัมมนาสรีรวิทยา ๒ 1
วทสร๖๐๘ : สัมมนาสรีรวิทยา ๓ 1
วทสร๖๑๒ : หัวข้อปัจจุบันทางสรีรวิทยา 3
วทสร๖๓๐ : การวิเคราะห์บทความทางวิทยาศาสตร์ 1
วทสร๖๓๑ : สรีรวิทยาเชิงระบบ 4
วทสร๖๓๙ : วิธีปฏิบัติการทางสรีรวิทยา 1
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาอื่นๆ
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ 3
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทสร๖๐๖ : สัมมนาสรีรวิทยา ๑ 1
วทสร๖๐๗ : สัมมนาสรีรวิทยา ๒ 1
วทสร๖๐๘ : สัมมนาสรีรวิทยา ๓ 1
วทสร๖๑๒ : หัวข้อปัจจุบันทางสรีรวิทยา 3
วทสร๖๓๐ : การวิเคราะห์บทความทางวิทยาศาสตร์ 1
วทสร๖๓๑ : สรีรวิทยาเชิงระบบ 4
วทสร๖๓๙ : วิธีปฏิบัติการทางสรีรวิทยา 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ 2
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทคร๕๐๗ : เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 1
วทคร๕๐๘ : เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี 1
วทคร๕๐๙ : เทคนิคการแยกสาร 1
วทคร๕๑๐ : ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๒ : การสอบปริมาณการจับตัวรับและเอนไซม์เชิงจลน 1
วทคร๕๑๓ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 1
วทคร๕๑๔ : การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ 1
วทภส๖๑๑ : เภสัชวิทยาขั้นสูง 3
วทสร๖๒๓ : ประสาทสรีรวิทยา 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี
วทสร๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท
วทสร๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร