เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   29   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๒.๒.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เคมี เคมีอุตสาหกรรม  ฟิสิกส์  วัสดุศาสตร์ และสาขาอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร            ๒.๒.๒ ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  ๒.๕๐  
๒.๒.๓ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
(๑) หมวดวิชาบังคับ 16            หน่วยกิต
(๒) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 8            หน่วยกิต
(๓) วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วทคม๕๒๓ : เคมีพอลิเมอร์ 3
วทคม๕๒๔ : การตรวจลักษณะพอลิเมอร์ 1
วทคม๕๔๓ : ฟิสิกส์พอลิเมอร์ 3
วทคม๕๖๕ : เทคนิคทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 2
วทคม๕๘๘ : สัมมนาพอลิเมอร์ ๑ 2
วทคม๕๙๖ : วิทยากระแสและกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ 2
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทคม๕๒๖ : การดัดแปรพอลิเมอร์ 3
วทคม๕๒๗ : คอลลอยด์พอลิเมอร์ 3
วทคม๕๕๐ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง 3
วทคม๕๙๗ : กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง 3
วทคม๕๙๘ : วัสดุนาโน 3
วทคม๖๓๔ : ผิวพอลิเมอร์ 3
วทคม๖๓๕ : พอลิเมอร์ผสมและคอมโพสิท 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทคม๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร