เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   29   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
   วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เคมี เคมีอุตสาหกรรม ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมี
   แต้มเฉลี่ยสะสมในระดับเกียรตินิยม 
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   พอลิเมอร์วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เคมี ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ โดยมีแต้ม
   ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
๓. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้า
   รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 19            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 5            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต
ผู้สำเร็จปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
- นักวิจัยและพัฒนาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- นักวิเคราะห์ ควบคุมคุณภาพ และกระบวนการผลิตในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- ประกอบอาชีพอิสระที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ศึกษา

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วทคม๕๒๓ : เคมีพอลิเมอร์ 3
วทคม๕๒๔ : การตรวจลักษณะพอลิเมอร์ 1
วทคม๕๔๓ : ฟิสิกส์พอลิเมอร์ 3
วทคม๕๖๕ : เทคนิคทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 2
วทคม๕๘๘ : สัมมนาพอลิเมอร์ ๑ 2
วทคม๕๙๖ : วิทยากระแสและกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ 2
วทคม๖๓๒ : เคมีพอลิเมอร์ขั้นสูง 3
วทคม๖๘๐ : สัมมนาพอลิเมอร์ ๒ 2
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วทคม๖๓๒ : เคมีพอลิเมอร์ขั้นสูง 3
วทคม๖๘๐ : สัมมนาพอลิเมอร์ ๒ 2
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วทคม๕๒๖ : การดัดแปรพอลิเมอร์ 3
วทคม๕๒๗ : คอลลอยด์พอลิเมอร์ 3
วทคม๕๕๐ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง 3
วทคม๕๙๗ : กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง 3
วทคม๕๙๘ : วัสดุนาโน 3
วทคม๖๐๐ : หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 3
วทคม๖๓๓ : ฟิสิกส์พอลิเมอร์ขั้นสูง 3
วทคม๖๓๔ : ผิวพอลิเมอร์ 3
วทคม๖๓๕ : พอลิเมอร์ผสมและคอมโพสิท 3
วทคม๖๖๘ : หัวข้อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 3
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ 3
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วทคม๕๒๖ : การดัดแปรพอลิเมอร์ 3
วทคม๕๒๗ : คอลลอยด์พอลิเมอร์ 3
วทคม๕๕๐ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง 3
วทคม๕๙๗ : กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง 3
วทคม๕๙๘ : วัสดุนาโน 3
วทคม๖๐๐ : หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 3
วทคม๖๓๓ : ฟิสิกส์พอลิเมอร์ขั้นสูง 3
วทคม๖๓๔ : ผิวพอลิเมอร์ 3
วทคม๖๓๕ : พอลิเมอร์ผสมและคอมโพสิท 3
วทคม๖๖๘ : หัวข้อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 3
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทคม๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
วทคม๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48

อาจารย์ประจำหลักสูตร