เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   29   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สรีรวิทยาการออกกำลังกาย)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรระดับปริญญาตรี   สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ รังสีเทคนิค เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ และ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้  อาจได้รับการพิจารณาให้
สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาบังคับ 16            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 8            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ 2
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทสร๖๕๕ : สัมมนาทางสรีรวิทยาของการออกกำลังกาย 1
วทสร๖๖๑ : การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการแนะนำการออกกำลังกาย 3
วทสร๖๖๓ : การฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 3
วทสร๖๖๔ : สรีรวิทยาการออกกำลังกายขั้นสูง 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วทคร๕๐๗ : เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 1
วทคร๕๐๘ : เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี 1
วทคร๕๐๙ : เทคนิคการแยกสาร 1
วทคร๕๑๐ : ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๒ : การสอบปริมาณการจับตัวรับและเอนไซม์เชิงจลน 1
วทคร๕๑๓ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 1
วทคร๕๑๔ : การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ 1
วทสร๖๓๐ : การวิเคราะห์บทความทางวิทยาศาสตร์ 1
วทสร๖๓๑ : สรีรวิทยาเชิงระบบ 4
วทสร๖๓๘ : ศาสตร์จีโนมทางการออกกำลังกาย 3
วทสร๖๓๙ : วิธีปฏิบัติการทางสรีรวิทยา 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทสร๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร