เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   29   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เภสัชวิทยา)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแบบ ๑.๑
สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเภสัชวิทยาหรือสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์	
ชีวภาพหรือปริญญาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์หรือกำลังศึกษา
ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตในสาขาเภสัชวิทยาหรือสาขาวิชาที่เทียบเคียง ตามที่
หลักสูตรเห็นชอบ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ การทำ
งานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยดัานเภสัชวิทยาหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่น้อยกว่า ๒ ปี         

๒. ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแบบ ๒.๑
สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเภสัชวิทยาหรือสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หรือปริญญาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ จาก สถาบันอุดมศึกษา
ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรองโดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

๓. ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแบบ ๒.๒
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร
ปริญญาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ ได้แก่สาขาวิชา เคมี ชีวเคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ 
พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ และสาธารณสุขศาสตร์ หรือ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบัน
อุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า๓.๕๐
หรือเทียบเท่า 

๔. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้า
ศึกษาตามดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต
แบบ ๑
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
หรือเรียนรายวิชา ตามคำแนะนำของกรรมการบริหารหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต
แบบ ๒
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านเภสัชวิทยาในสถาบันอุดมศึกษา
- นักวิจัยด้านเภสัชวิทยาในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
- นักวิชาการด้านเภสัชวิทยาในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
- ผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาด้านเภสัชวิทยา

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทภส๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วทภส๕๐๑ : วิธีการทดลองปฏิบัติการทางเภสัชวิทยา 1
วทภส๕๐๒ : หลักการออกฤทธิ์ของยา 2
วทภส๕๐๗ : เภสัชวิทยาทันสมัย 3
วทภส๕๐๘ : หัวข้อเรื่องพิเศษทางเภสัชวิทยา 2
วทภส๕๑๑ : วิทยาการทางเภสัชวิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 2
วทภส๕๑๒ : พื้นฐานชีววิทยาเชิงระบบสำหรับเภสัชวิทยา 2
วทภส๖๑๒ : การวิจัยทางเภสัชวิทยาขั้นสูง 3
วทภส๖๑๔ : การเวียนศึกษางานวิจัยทางเภสัชวิทยาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก 1
วทภส๖๘๒ : สัมมนาทางเภสัชวิทยาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วทคร๕๐๗ : เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 1
วทคร๕๐๘ : เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี 1
วทคร๕๐๙ : เทคนิคการแยกสาร 1
วทคร๕๑๐ : ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๒ : การสอบปริมาณการจับตัวรับและเอนไซม์เชิงจลน 1
วทคร๕๑๓ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 1
วทคร๕๑๔ : การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ 1
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ 3
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทภส๕๐๙ : เภสัชวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทภส๕๑๐ : เภสัชพันธุศาสตร์ 1
วทภส๖๐๑ : แนวคิดทางคลินิกในเภสัชวิทยา 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทภส๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
วทภส๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48

อาจารย์ประจำหลักสูตร