เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   29   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง เช่น จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
(๑) หมวดวิชาบังคับ 13            หน่วยกิต
(๒) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 11            หน่วยกิต
(๓) วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิจัยด้านชีววิทยาสภาวะแวดล้อมประจำสถาบันวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- นักวิชาการทางด้านชีววิทยาสภาวะแวดล้อมประจำสถาบันวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- นักบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
- เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วทคร๕๐๗ : เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 1
วทคร๕๐๘ : เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี 1
วทคร๕๐๙ : เทคนิคการแยกสาร 1
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทชว๖๐๓ : สัมมนาวิจัยทางชีววิทยาสภาวะแวดล้อม ๑ 1
วทชว๖๐๔ : สัมมนาวิจัยทางชีววิทยาสภาวะแวดล้อม ๒ 1
วทชว๖๑๙ : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3
วทชว๖๒๑ : มลพิษสิ่งแวดล้อม 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทคร๕๐๕ : นิเวศวิทยาเชิงระบบและอุบัติการโรค 3
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ 3
วทชว๕๐๕ : นิเวศวิทยาของประชากรและชุมชน 3
วทชว๕๑๘ : พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ 3
วทชว๕๒๔ : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 3
วทชว๕๒๖ : การควบคุมศัตรูโดยชีววิธี 3
วทชว๕๗๗ : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และจุลินทรีย์ 3
วทชว๕๘๔ : การตอบสนองของพืชต่อความเครียดในสิ่งแวดล้อม 3
วทชว๖๑๑ : เทคนิคการวิจัยทางชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 2
วทชว๖๑๒ : ปัญหาพิเศษทางชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 2
วทชว๖๑๓ : หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 2
วทชว๖๒๔ : การจัดการของเสียอันตราย 3
วทชว๖๒๕ : การบำบัดสารพิษโดยชีววิธี 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทชว๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร