วันพฤหัสบดีที่   23   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2560

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี(หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ชีวเคมี)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ทุกสาขาวิชา) หรือ เภสัชศาสตรบัณฑิต  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และ
แพทยศาสตรบัณฑิต รวมทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากต่างประเทศ โดยได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือเทียบเท่า หรือ
๒. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา 
ชีวเคมี ชีววิทยาระดับโมเลกุล เคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ สาขาที่เกี่ยวข้อง 
โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ 
๓. สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมี และมีความประสงค์จะเปลี่ยน
สถานภาพเป็นนักศึกษาปริญญาเอก สามารถดำเนินการได้แต่จะต้องศึกษารายวิชาของหลักสูตร
ปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ ในโครงสร้าง
หลักสูตร และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ และได้เกรดในรายวิชา วทคร ๕๐๖  
หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล ไม่ต่ำกว่า B+ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรปริญญาโทที่กำลังศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกที่ประสงค์ เข้าศึกษา
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๔. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้า
ศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 19            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 5            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

๑. นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยด้านชีวเคมี ชีววิทยา ชีววิทยาระดับโมเลกุล หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัย หรือโครงการวิจัยต่างๆ
๒. อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 
๓. ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักวิเคราะห์ ในหน่วยงานเอกชน เช่น ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต การ
ควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์ การขาย การให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมยา เครื่องสำอางค์ เคมี
ภัณฑ์ เครื่องมือ และ อื่นๆ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทชค๖๑๗ : ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบโมเลกุล 2
วทชค๖๑๘ : ชีววิทยาศาสตร์ของเซลล์ต้นกำเนิดและมะเร็ง 3

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ 2
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทคร๕๐๘ : เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี 1
วทคร๕๐๙ : เทคนิคการแยกสาร 1
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทชค๖๐๙ : โครงสร้างและกลไกของเอนไซม์ 2
วทชค๖๑๐ : เมแทบอลิซึมสมัยใหม่ 2
วทชค๖๑๑ : วิธีวิจัยปัจจุบันทางชีวโมเลกุล 1
วทชค๖๑๓ : ทักษะขั้นสูงในการวิจัยทางชีวเคมี 3
วทชค๖๑๔ : สัมมนาทางชีวเคมีขั้นสูง ๑ 1
วทชค๖๑๕ : สัมมนาทางชีวเคมีขั้นสูง ๒ 1
วทชค๖๑๖ : สัมมนาทางชีวเคมีขั้นสูง ๓ 1
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
วทชค๖๑๓ : ทักษะขั้นสูงในการวิจัยทางชีวเคมี 3
วทชค๖๑๔ : สัมมนาทางชีวเคมีขั้นสูง ๑ 1
วทชค๖๑๕ : สัมมนาทางชีวเคมีขั้นสูง ๒ 1
วทชค๖๑๖ : สัมมนาทางชีวเคมีขั้นสูง ๓ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วทคร๕๐๗ : เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 1
วทคร๕๑๐ : ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทคร๕๑๒ : การสอบปริมาณการจับตัวรับและเอนไซม์เชิงจลน 1
วทชค๖๐๓ : ชีวเคมีขั้นสูงภาคปฏิบัติการห้องทดลอง 2
วทชค๖๐๗ : หัวข้อปัจจุบันทางชีวเคมี 3
วทชค๖๑๒ : พันธุศาสตร์และจีโนมเชิงหน้าที่ 2
วทชค๖๑๗ : ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบโมเลกุล 2
วทชค๖๑๘ : ชีววิทยาศาสตร์ของเซลล์ต้นกำเนิดและมะเร็ง 3
วททช๖๐๒ : การควบคุมการแสดงออกของยีน 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทชค๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
วทชค๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48