เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   29   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหรือหลักสูตรอื่นด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้า
ศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้ชำนาญการด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
- นักวิจัยด้านกายวิภาคศาสตร์ หรือด้านชีววิทยาโครงสร้างในสถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน
- นักวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ในสถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน
- นักวิทยาศาสตร์ด้านกายวิภาคศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วทกว๕๐๒ : ชีววิทยาระบบประสาทโครงสร้าง 3
วทกว๕๒๐ : พัฒนาการและโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ 3
วทกว๕๒๑ : การชำแหละมหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 2
วทกว๕๒๒ : ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ 3
วทกว๖๑๓ : สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ 1
วทกว๖๑๔ : สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒ 1
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วทคร๕๑๔ : การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ 1
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทคร๕๐๗ : เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 1
วทคร๕๐๘ : เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี 1
วทคร๕๐๙ : เทคนิคการแยกสาร 1
วทคร๕๑๐ : ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๓ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 1
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ 3
วทคร๕๓๑ : การประยุกต์คอมพิวเตอร์ 3
วทคร๕๓๒ : การเขียนโปรแกรม 3
วทคร๕๓๓ : การประมวลผลข้อมูล 3
วททช๕๐๒ : เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทกว๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร