วันพฤหัสบดีที่   23   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2560

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง(หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท 
๑.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
๑.๒ ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐
๑.๓ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

๒. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
๒.๑ สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่าเกียรตินิยมอันดับสอง สำเร็จการศึกษาปริญญาสาขาแพทยศาสตร์ 
สัตวแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์
๒.๒ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการ
๒.๓ คัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง หรือ สาขากายวิภาคศาสตร์
หมวดวิชาบังคับ 7            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 5            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาอื่น ๆ
หมวดวิชาบังคับ 11            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 5            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 52            หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 5            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 73            หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา สาขาแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

๑. ผู้ชำนาญการด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
๒. นักวิชาการสาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ในสถาบันการศึกษา
๓. นักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์การเกษตร  
๔. นักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน  องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
๕. เป็นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ในระดับภูมิภาค หรือนานาชาติ
๖. งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
วทกว๕๐๒ : ชีววิทยาระบบประสาทโครงสร้าง 3
วทกว๕๒๐ : พัฒนาการและโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ 3
วทกว๕๒๑ : การชำแหละมหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 2
วทกว๕๒๒ : ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ 3
วทกว๖๐๔ : หัวข้อปัจจุบันในเรื่องชีววิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ 1
วทกว๖๑๖ : หัวข้อปัจจุบันในเรื่องประสาทวิทยาศาสตร์ 1
วทกว๖๑๗ : สัมมนาทางวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ 1
วทกว๖๑๘ : สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้าง ๒ 1
วทกว๖๑๙ : สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้าง ๓ 1
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ 2
วทคร๕๑๔ : การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ 1
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง หรือสาขากายวิภาคศาสตร์
วทกว๖๐๔ : หัวข้อปัจจุบันในเรื่องชีววิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ 1
วทกว๖๑๖ : หัวข้อปัจจุบันในเรื่องประสาทวิทยาศาสตร์ 1
วทกว๖๑๗ : สัมมนาทางวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ 1
วทกว๖๑๘ : สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้าง ๒ 1
วทกว๖๑๙ : สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้าง ๓ 1
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ 2
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาอื่น ๆ
วทกว๕๐๒ : ชีววิทยาระบบประสาทโครงสร้าง 3
วทกว๕๒๒ : ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ 3
วทกว๖๐๔ : หัวข้อปัจจุบันในเรื่องชีววิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ 1
วทกว๖๑๖ : หัวข้อปัจจุบันในเรื่องประสาทวิทยาศาสตร์ 1
วทกว๖๑๗ : สัมมนาทางวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ 1
วทกว๖๑๘ : สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้าง ๒ 1
วทกว๖๑๙ : สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้าง ๓ 1
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา สาขาแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์
วทกว๖๐๔ : หัวข้อปัจจุบันในเรื่องชีววิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ 1
วทกว๖๑๖ : หัวข้อปัจจุบันในเรื่องประสาทวิทยาศาสตร์ 1
วทกว๖๑๗ : สัมมนาทางวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ 1
วทกว๖๑๘ : สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้าง ๒ 1
วทกว๖๑๙ : สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้าง ๓ 1
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ 2
วทคร๕๐๓ : วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงระบบ 3
วทคร๕๑๔ : การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ 1
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทกว๕๑๗ : การชำแหละทางมหกายวิภาคศาสตร์สำหรับประยุกต์ทางคลินิก 1
วทกว๖๐๗ : ชีววิทยาโครงสร้างและจุลทรรศน์ขั้นสูง 2
วทกว๖๒๐ : หัวข้อคัดสรรประสาทวิทยาศาสตร์ระดับเซลล์ 1
วทกว๖๒๑ : หัวข้อหลักในชีววิทยาการเจริญเชิงบูรณาการ 1
วทกว๖๒๒ : พัฒนาการของเอ็มบริโอมนุษย์ 2
วทกว๖๒๓ : หัวข้อคัดสรรทางพันธุศาสตร์การแพทย์และการเจริญ 1
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทคร๕๐๗ : เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 1
วทคร๕๐๘ : เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี 1
วทคร๕๐๙ : เทคนิคการแยกสาร 1
วทคร๕๑๐ : ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๓ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 1
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ 3
วทคร๕๓๑ : การประยุกต์คอมพิวเตอร์ 3
วทคร๕๓๒ : การเขียนโปรแกรม 3
วทคร๕๓๓ : การประมวลผลข้อมูล 3
วทชค๖๑๐ : เมแทบอลิซึมสมัยใหม่ 2
วทชค๖๑๑ : วิธีวิจัยปัจจุบันทางชีวโมเลกุล 1
วททช๕๐๒ : เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทกว๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
วทกว๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48

อาจารย์ประจำหลักสูตร